Breaking News
Home / Outside News and Events / ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Kedah Princes in King Chulalongkorn’s Court: a story by Daughter/Niece”

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Kedah Princes in King Chulalongkorn’s Court: a story by Daughter/Niece”

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ

ตามที่ ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้รับแจ้งจากกระทรวงการต่างประเทศว่า จะมีการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Kedah Princes in King Chulalongkorn’s Court: a story by Daughter/Niece” (ภาษาอังกฤษ) โดยนายกรัฐมนตรีมาเลเซียคนแรก เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปีของการสถาปนาทางการทูตระหว่างไทย-มาเลเซียรายละเอียดตามเอกสารแนบ นั้น

ในการนี้ ฝ่ายฯ ขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนที่สนใจ เข้าร่วมรับฟังบรรยายดังกล่าว ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30-16.15 น. ณ ห้องนราธิป กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุทธยา ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยหรือซักถาม สามารถติดต่อได้ที่ นางสาวจุฑามาศ นันทิยา โทร 02-2035000 ต่อ 46005 หรือ 094-8809669

Check Also

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น ร่าง “ พระราชบัญญัติสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ …..) ”

ขอเชิญทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็น ร่าง “ พระราชบัญญัติสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ …..) ”   ผ่านทางเว็บไซต์ คลิกได้ที่  http://www.ditp.go.th/main.php?filename=billofright กำหนดตั้งแต่ วันที่ 11 มิถุนายน 2561 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *