Breaking News
Home / Outside News and Events / ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Kedah Princes in King Chulalongkorn’s Court: a story by Daughter/Niece”

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Kedah Princes in King Chulalongkorn’s Court: a story by Daughter/Niece”

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ

ตามที่ ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้รับแจ้งจากกระทรวงการต่างประเทศว่า จะมีการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Kedah Princes in King Chulalongkorn’s Court: a story by Daughter/Niece” (ภาษาอังกฤษ) โดยนายกรัฐมนตรีมาเลเซียคนแรก เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปีของการสถาปนาทางการทูตระหว่างไทย-มาเลเซียรายละเอียดตามเอกสารแนบ นั้น

ในการนี้ ฝ่ายฯ ขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนที่สนใจ เข้าร่วมรับฟังบรรยายดังกล่าว ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30-16.15 น. ณ ห้องนราธิป กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุทธยา ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยหรือซักถาม สามารถติดต่อได้ที่ นางสาวจุฑามาศ นันทิยา โทร 02-2035000 ต่อ 46005 หรือ 094-8809669

Check Also

CENTRESTAGE 2019 – Buyer Incentive Programmes

HKTDC will organise the CENTRESTAGE 2019 which is the fashion fair showcasing of new collection …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *