Breaking News
Home / Outside News and Events / ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน Viet Nam Business Forum “Unleash potential and enhance connectivity towards reaping benefits from FIAs”

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน Viet Nam Business Forum “Unleash potential and enhance connectivity towards reaping benefits from FIAs”

เรียน  ท่านผู้ประกอบการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย         1. กำหนดการ  2. แบบฟอร์มการลงทะเบียนตอบรับ

เนื่องด้วยสำนักงานการค้าเวียดนามประจำประเทศไทยร่วมกับสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม จัดงานสัมมนาในหัวข้อ “Unleash potential and enhance connectivity towards reaping benefits from FIAs” และในงานมีกิจกรรม Business Matching ระหว่างนักธุรกิจเวียดนามและนักธุรกิจไทย โดยมีกำหนดจัดงานในวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559 เวลา 13:30 – 17:30 น. ณ โรงแรม Centara Grand Hotel กรุงเทพฯ ดังมีกำหนดการ และแบบฟอร์มการลงทะเบียนตามเอกสารแนบ

ท่านที่สนใจสามารถส่งแบบฟอร์มตอบรับการเข้าร่วมงานได้ที่ Mr. Nguyen Thanh Hay, Comercial Attache, Viet Nam Trade Office, Viet Nam Embassy to Thailand, Email: th@moit.gov.vn หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 02-650-8484

Check Also

กฎกระทรวงกำหนดจำนวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทำงานฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560

เรื่อง    ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดจำนวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทำงาน และจำนวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้องนำส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 5 ตุลาคม 2560 เอกสารดาวน์โหลด กฎกระทรวงกำหนดจำนวนคนพิการที่่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทำงานฯ (ฉบับที่่ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *