Breaking News
Home / Outside News and Events / ขอเรียนเชิญท่านและสมาชิกสมาคมเข้าร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ “วิ่งให้ทน Thailand 4.0”

ขอเรียนเชิญท่านและสมาชิกสมาคมเข้าร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ “วิ่งให้ทน Thailand 4.0”

ขอเรียนเชิญท่านและสมาชิกสมาคมเข้าร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ “วิ่งให้ทน Thailand 4.0” ในวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2559 เวลา 12.30-15.30 น. ณ ห้อง Activity Hall สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ฟรี!!! ไม่มีค่าใช้จ่าย ลงทะเบียนได้ที่ http://www.thaichamber.org/scripts/detail.asp?nNEWSID=17362  หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 02-0186888 ต่อ 3980 (คุณวุฒิพงศ์), 02-0186900 (คุณเบญจวรรณ)

run-to-thailand-4-01

Check Also

กฎกระทรวงกำหนดจำนวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทำงานฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560

เรื่อง    ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดจำนวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทำงาน และจำนวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้องนำส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 5 ตุลาคม 2560 เอกสารดาวน์โหลด กฎกระทรวงกำหนดจำนวนคนพิการที่่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทำงานฯ (ฉบับที่่ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *