Breaking News
Home / Outside News and Events / ขอเรียนเข้าร่วมสัมมนา “การขับเคลื่อนย่านแฟชั่นไทยสู่ศูนย์กลางแฟชั่นอาเซียน”

ขอเรียนเข้าร่วมสัมมนา “การขับเคลื่อนย่านแฟชั่นไทยสู่ศูนย์กลางแฟชั่นอาเซียน”

ขอเรียนเข้าร่วมสัมมนา “การขับเคลื่อนย่านแฟชั่นไทยสู่ศูนย์กลางแฟชั่นอาเซียน”

Thailand to be ASEAN Fashion Hub

การขับเคลื่อนย่านแฟชั่นไทยสู่ศูนย์กลางแฟชั่นอาเซียน : Thailand to be ASEAN Fashion Hub

จากอดีตถึงปัจจุบันอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และมีความสำคัญกับสภาพเศรษฐกิจ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันพบว่าอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สืบเนื่องจากการติดต่อสื่อสารในโลกมีการติดต่อสื่อสารได้ง่ายขึ้น ทำให้อุตสาหกรรมแฟชั่นในสังคมตะวันตกมีบทบาทต่อสังคมตะวันออกเป็นอย่างมาก ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้มีผลให้ประเทศไทยที่เป็นประเทศฐานการผลิตของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในหลาย ๆ แบรนด์ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจของไทยเป็นอย่างมาก ต้องประสบปัญหาในการสร้างมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมลดลง เนื่องจากผู้ประกอบการในไทยทำการผลิตแบบ OEM เท่านั้น ดังนั้นจึงต้องมีการพัฒนาย่านการค้าขึ้น เพราะถือเป็นองค์ประกอบสำคัญของการค้าขายสินค้าและการพัฒนาเศรษฐกิจไทย

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เล็งเห็นถึงความสำคัญของเรื่องดังกล่าว จึงได้กำหนดจัดสัมมนา “การขับเคลื่อนย่านแฟชั่นไทยสู่ศูนย์กลางแฟชั่นอาเซียน : Thailand to be ASEAN Fashion Hub” ในวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องคริสตัล 1-2 ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค (กรุงเทพฯ)  โดยในงานสัมมนาดังกล่าวได้จัดให้มีการบรรยาย (พิเศษ) ในหัวข้อ “Thailand Fashion Cluster…สู่ความเข้มแข็งในภูมิภาค” และช่วงเสวนาในหัวข้อ “Fashion Districts: กับการพัฒนาสู่ศูนย์กลางแฟชั่นอาเซียน”

กำหนดการสัมมนา

เรื่อง การขับเคลื่อนย่านแฟชั่นไทยสู่ศูนย์กลางแฟชั่นอาเซียน : Thailand to be ASEAN Fashion Hub
ในวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.30-12.00 น.
ณ ห้องคริสตัล 1-2 ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค (กรุงเทพฯ)

เวลา

หัวข้อ

08.30 – 09.00 น.

ลงทะเบียน

09.00 – 09.15 น.

กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงานสัมมนา

โดย     นายประดิษฐ์ รัตนวิจิตราศิลป์

 รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

09.15 – 09.30 น.

กล่าวเปิดสัมมนา

โดย     นายศิริรุจ จุลกะรัตน์

 ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

09.30 – 10.00 น.

บรรยาย (พิเศษ):

“Thailand Fashion Cluster…สู่ความเข้มแข็งในภูมิภาค

โดย     นางสุทธินีย์ พู่ผกา

 ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

10.00 – 10.15 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

11.00 – 11.50 น.

เสวนา :

“Fashion Districts : กับการพัฒนาสู่ศูนย์กลางแฟชั่นอาเซียน

โดย    1) คุณบุญส่ง ศรีสว่างเนตร

              ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

          2) คุณพระขรรชัย ศรีภวาทิกุล

              ประธานศูนย์บริการส่งออกโบ๊เบ๊ สมาคมชาวโบ๊เบ๊

          3) คุณไชยยศ รุ่งเจริญชัย

              นายกสมาคมพ่อค้าผ้าไทย สมาคมพ่อค้าผ้าไทย
ดำเนินรายการ
โดย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข
ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพัฒนาการเศรษฐกิจ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

11.50 – 12.00 น.

ถาม – ตอบ

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

 

หมายเหตุ :(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2559)

·         สัมมนาไม่มีค่าใช้จ่าย เนื่องจากจำนวนที่นั่งจำกัด กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าที่ http://goo.gl/forms/P68L7FjAhZrRoTtB3

·         ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์ 0-2713-5492-9 ต่อ 740 (ทรรศนีย์) หรือ E-mail: tassanee@thaitextle.org

·         คณะผู้จัดงานสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหหนดการและวิทยากรโดยไม่แจ้งล่วงหน้า

***พร้อมขออภัย หากท่านได้รับ E-mail เรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาดังกล่าวแล้ว***

Check Also

CENTRESTAGE 2019 – Buyer Incentive Programmes

HKTDC will organise the CENTRESTAGE 2019 which is the fashion fair showcasing of new collection …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *