Home / Outside News and Events / ขอเชิญแจ้งตวามต้องการเชื่อมโยงธุรกิจกับกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ

ขอเชิญแจ้งตวามต้องการเชื่อมโยงธุรกิจกับกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ

เรียน    ท่านสมาชิกสมาคมฯ

เรื่อง     ขอเชิญแจ้งความต้องการเชื่อมโยงธุรกิจกับกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ

เอกสารดาวน์โหลด : แบบฟอร์มเชื่อมโยงธุรกิจกับอุตสาหกรรม , รายชื่อกลุ่มอุตสาหกรรม 45 กลุ่ม (ไทย-อังกฤษ)

ด้วยสหพันธ์อุตสาหกรรมสิ่งทอแห่งประเทศไทย  ได้ทำการสอบถามความต้องการจากสมาชิกที่ต้องการจะเชื่อมโยงธุรกิจกับกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ ในสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อกลุ่มอุตสาหกรรมที่แนบมา พร้อมนี้

หากสมาชิกมีความสนใจที่ต้องจะเชื่อมโยงกับกลุ่มอื่นๆ ขอให้แจ้งความประสงค์ตามแบบฟอร์มนี้ ส่งกลับมายังสหพันธ์ฯ เพื่อจะได้รวบรวมแจ้งสภาอุตสาหกรรมฯ ดำเนินการ

เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมที่ต้องการต่อไป

กรุณาส่งกลับ : สหพันธ์อุตสาหกรรมสิ่งทอแห่งประเทศไทย (สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย)

ทาง e-mail : development@thaigarment.org   โทรศัพท์ติดต่อ 02-6812222 ต่อ 112  คุณชัญญานุช

 

เรียนมาเพื่อพิจารณา

สหพันธ์อุตสาหกรรมสิ่งทอแห่งประเทศไทย

Check Also

จัดฝึกอบรม: การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยระบบอัตโนมัติและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ยุค 4.0

กอ.กส.กสอ.จัดฝึกอบรม: การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยระบบอัตโนมัติและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ยุค 4.0 (รุ่นที่ 2) วันที่ 13 – 15 และ 20 – 22 กุมภาพันธ์ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *