Breaking News
Home / Outside News and Events / ขอเชิญเรียนเข้าร่วมงานสัมมนาหัวข้อ “Capacity building for SME”

ขอเชิญเรียนเข้าร่วมงานสัมมนาหัวข้อ “Capacity building for SME”

เรียน สมาชิกหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ด้วย คณะกรรมการร่วม 3 สถาบันภาคเอกชน (กกร.) ประกอบด้วย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย มีกำหนดจัดงานสัมมนาในหัวข้อ “Capacity building for SME”  ในวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ ห้องนภาลัยบอลรูม โรงแรมดุสิตธานี โดยมีการจัดการบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ อีกทั้งยังมีนักธุรกิจชั้นนำและเจ้าหน้าที่อาวุโสของเขตเศรษฐกิจ APEC 21 ประเทศเข้าร่วมด้วย

ทั้งนี้ งานดังกล่าวจะแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ

  1. ช่วง 08.30 – 12.00 น. เรื่องSME Innovative Economy for Inclusive growth
  1. ช่วง 13.30 – 17.00 น. เรื่องCreating an Effective MSME Financing Ecosystem

โดยมีร่างกำหนดการดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ

ในการนี้ ฝ่ายธุรกิจการค้าและความร่วมมือระหว่างประเทศ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญท่านพิจารณาเข้าร่วมงานสัมมนาตามวัน เวลา และสถานที่ข้างต้น ทั้งนี้ ท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานผ่านแบบฟอร์อิเล็ทรอนิกส์ภายในวันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 โดย

Click link >>> goo.gl/uS2hFV

เอกสารดาวน์โหลด :SME Innovative Economy for Sustainable growth V2 (2)

 

Check Also

CENTRESTAGE 2019 – Buyer Incentive Programmes

HKTDC will organise the CENTRESTAGE 2019 which is the fashion fair showcasing of new collection …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *