Breaking News
Home / Outside News and Events / ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Strong/Regular Level)

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Strong/Regular Level)

ด้วย สถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต (SMI) และสถาบันวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม (สวน.) สภาอุตสาหกรรมฯ มีแนวทางในการสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ในภาคการผลิต ที่พร้อมจะพัฒนาธุรกิจให้เติบโต  โดยการสร้างธุรกิจให้อยู่รอดอย่างมั่นคงและยั่งยืน   ซึ่งสายงานฯอุตสาหกรรม พิจารณาเห็นว่า โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Strong/Regular Level) ปี 2560 เป็นโครงการที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพความแข็งแกร่งให้ธุรกิจ SME ในด้านต่าง ๆ   อาทิ

  • ด้านการลดต้นทุนปรับปรุงกระบวนการผลิต
  • การเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาสู่อุตสาหกรรม 4.0
  • การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ง่ายต่อการขนส่ง และเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์เป็นต้น

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ SME ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการปรึกษาเชิงลึก 3 man day มีโอกาสได้รับสิทธิประโยชน์จากโครงการฯ อาทิ การได้รับสิทธิเข้าร่วมโครงการกองทุนพัฒนา SME  20,000 ล้าน และในกรณีที่ผู้ประกอบการได้รับการประเมินว่ามีความพร้อมปรับเปลี่ยนเข้าสู่ระบบ Industry 4.0 ทางสถาบันวิจัยฯ จะดำเนินการ Matching โครงการต่างๆที่ได้รับทุนสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ อีกด้วย (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)

ในการนี้  สภาอุตสาหกรรมฯ จึงขอเรียนมายังท่าน เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมาชิกกลุ่มฯ สมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว  ทั้งนี้ สมาชิกที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่ http://www.smestrong.rmutt.ac.th/register_fti.php  พร้อมทั้ง แจ้งรายชื่อบริษัทไปยังเจ้าหน้าที่ประสานงานกลุ่มฯ ของท่าน  ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เพื่อรวบรวมจำนวนสมาชิกที่เข้าร่วมในส่วนของกลุ่มฯ ด้วย  จักขอบคุณยิ่ง

 

ขอแสดงความนับถือ

(นางอังศนา  ชีวะดุษฎี)

ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม

 

Check Also

เชิญเข้าร่วมสัมมนาธุรกิจฟรี “E-commerce Tune Up ธุรกิจเปลี่ยน-ปรับรับปี 2019”

การผนึกกำลังครั้งสำคัญระหว่าง Takra Online ผู้นำด้านการพัฒนา E-commerce Software เพื่อธุรกิจขายของออนไลน์เต็มรูปแบบและ Maxidea Studi ผู้เชี่ยวชาญและให้คำปรึกษา ด้านการทำการตลาดออนไลน์แบบครบวงจรมาร่วมกันถ่ายทอดประสบการณ์ตรงในแวดวงธุรกิจอีคอมเมิร์ช และการทำการตลาดออนไลน์เตรียมความพร้อมเจ้าของธุรกิจ รับการมาถึงของปี 2019 ลงทะเบียนออนไลน์ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *