Breaking News
Home / Outside News and Events / ขอเชิญเข้าร่วมเป็นเกียรติในงานเปิดตัวเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Thailand) 2016

ขอเชิญเข้าร่วมเป็นเกียรติในงานเปิดตัวเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Thailand) 2016

ด้วย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) กำหนดจัด “งานเปิดตัวเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Thailand) โดยมีนายกรัฐมนตรีให้เกียรติเป็นประธานฯ ในวันพุธที่ 19 ตุลาคม 2559 เวลา 8.00 – 11.00 น. ณ อาคาร 105 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค และในโอกาสเดียวกันนี้จะมีพิธีเปิดงานแสดงสินค้าของขวัญและงานแสดงสินค้าของใช้ในบ้าน BIG+BIH October 2016 ซึ่งทั้ง 2 งานดังกล่าวจัดขึ้นพร้อมกันระหว่างวันที่ 19 – 23 ตุลาคม 2559 (รายละเอียดของงานตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 – 3)

ในการนี้ สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานดังกล่าว โดยส่งแบบตอบรับมาที่ โทรสาร 02-547-4235 – 7 หรือ email: designditp@gmail.com หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามข้อมูลกรุณาติดต่อ น.ส.ณพวรรณ สุทธาวาศ โทร 02-507-8278

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  

  1. กำหนดการ
  2. รายละเอียดงานเปิดตัวเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Thailand)
  3. แบบตอบรับการเข้าร่วมงานฯ

หมายเหตุ:  หากได้รับ E-mail ฉบับนี้ ขอรบกวนตอบกลับเพื่อยืนยันด้วยคะ

Check Also

CENTRESTAGE 2019 – Buyer Incentive Programmes

HKTDC will organise the CENTRESTAGE 2019 which is the fashion fair showcasing of new collection …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *