Breaking News
Home / Outside News and Events / ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “สร้างนักลงทุนไทยในต่างประเทศ” TOISC รุ่น 12 และ 13

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “สร้างนักลงทุนไทยในต่างประเทศ” TOISC รุ่น 12 และ 13

เรียน   ท่านผู้ประกอบการ

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “สร้างนักลงทุนไทยในต่างประเทศ” TOISC รุ่น 12 และ 13 ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มุ่งยกระดับการบริหารจัดการธุรกิจในต่างประเทศ ด้วยการเพิ่มความรู้แก่เจ้าของธุรกิจ ทายาทธุรกิจ และผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายจากองค์กรเพื่อสร้างศักยภาพผู้ประกอบการ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจด้านการลงทุนในต่างประเทศมากขึ้น

มีกำหนดการอบรมระหว่างเดือน มิถุนายน – พฤจิกายน 2560

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2560

รับจำนวนจำกัดรุ่นละ 35 ท่าน

คัดเลือกโดยวิธีการสัมภาษณ์ระหว่างวันที่ 5 – 13 มิถุนายน 2560

รายละเอียดเพิ่มเติมโครงการ TOISC ตามเว็บไซต์ http://toi.boi.go.th

เอกสารดาวน์โหลด : ใบสมัคร รายละเอียดโครงการอบรม TOISC

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

กองส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

โทร. 02-553-8111 ต่อ 6157,6177 หรือ email: toi@boi.go.th

Check Also

CENTRESTAGE 2019 – Buyer Incentive Programmes

HKTDC will organise the CENTRESTAGE 2019 which is the fashion fair showcasing of new collection …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *