Breaking News
Home / TGMA NEWS & EVENTS / ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมฯ วาระปี 2561 – 2563 และประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 45/2561

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมฯ วาระปี 2561 – 2563 และประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 45/2561

เรียน  ท่านสมาชิกสมาคมฯ

สิ่งที่ส่งมาด้วย       

  1. จดหมายเชิญประชุมเลือกตั้ง
  2. ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมฯ  / ใบตอบรับเข้าร่วมเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมฯ ONLINE คลิก
  3. กำหนดการประชุม
  4. ใบเปลี่ยนผู้แทน
  5. หลักเกณฑ์การเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมฯ
  6. แผนที่-โรงแรม
  7. รายงานผลการดำเนินงานและงบการเงินประจำปี 2560 (จัดส่งทางไปรษณีย์)

ด้วยคณะกรรมการสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทยชุดปัจจุบัน จะหมดวาระลงในเดือนเมษายน  2561 นี้  สมาคมฯ จึงได้กำหนดจัดให้มีการประชุมเลือกตั้งกรรมการสมาคมฯ ชุดใหม่ (วาระปี 2561 – 2563)  ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน  2561  เวลา 09.30 น. ณ  ห้องแม่น้ำแกรนด์ บอลรูม โรงแรมรามาดา พลาซ่า แม่น้ำ ริเวอร์ไซด์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นด้วย และกรุณาตอบรับอัตโนมัติทางwww.thaigarment.org, E-mail : g-share_members @thaigarment.org หรือทางโทรสารหมายเลข  0-2681-0231-2

ผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงจะต้องเป็นผู้แทนท่านใดท่านหนึ่งในจำนวน 2 ท่านของบริษัทตามที่เคยแจ้งให้สมาคมฯ ทราบ จะมอบหมายให้บุคคลอื่นกระทำแทนหรือแต่งตั้งช่วงมิได้   หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจจากที่เคยแจ้งไว้ ต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังสมาคมฯ  (ภายในวันที่  2 เมษายน 2561)  ทั้งนี้ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้แทนของท่านตามข้อมูลด้านล่างที่ปรากฎ

หมายเหตุ : ท่านสามารถใช้การค้นหาชื่อผู้แทน หรือ ชื่อหน่วยงานของท่าน เพื่อความรวดเร็ว

ลำดับประเภทสมาชิกเลขที่สมาชิกบจก/หจก/ร้านผู้มีอำนาจ / ผู้แทนบริษัท (สำหรับส่งทะเบียน)โทรศัพท์กลุ่ม
1สามัญสม-1295ศรีเมืองไทย (2525) บจก.นายสุวิช เทียนบุญส่ง / นางสาววันเพ็ญ เทียนบุญส่ง +66 2463 0077Fashion
2สามัญสม-028ไดนาสตี้ แอพพาเรล บจก.คุณสันเดช วยากรณ์วิจิตร / คุณธีระ วยากรณ์วิจิตร+66 2246 8440 - 4 , +66 2245 1358 , +66 2246 8444Fashion
3สามัญสม-280โฟร์ซีส์ การ์เม้นท์ บจก.คุณวิวัฒน์ พงศาพาส+66 2416 8182 - 7Fashion
4สามัญสม-297จูเนียร์การ์เม้นท์ อินเตอร์เนชั่นแนล บจก.คุณมาโนช ปธนสมิทธิ์ / คุณภูมิ ปธนสมิทธิ์+66 2968 8492Fashion
5สามัญสม-391สยามเอ็มบรอยเดอรี่ บจก.คุณทัศนาวรรณ ปัตตะโชติ / คุณจิตติวัฒน์ ปัตตะโชติ+66 2321 9359 - 63 , +66 2185 3981Fashion
6สามัญสม-462เอส.แอพพาเรล บจก.คุณกนกชัย  มิ่งขวัญปิยะกุล +66 2740 6271 - 2 , +66 240 6601 - 2Fashion
7สามัญสม-513ไทยยามากิ บจก.คุณคา งา ยา ยูเอซึ / คุณนุสรา ศรีวิบูลย์+66 2637 7342 - 3 , +66 34 285 224 - 5Fashion
8สามัญสม-531ร็อคกี้ การ์เม้นท์ บจก.คุณประไพ หลิ่วผลวณิชย์ / คุณรสพร ตุลาธรรมธร+66 2862 4891Fashion
9สามัญสม-547ด้ายทอง บจก.คุณวิศรุต เลิศศักดิ์วิมาน / คุณช่อทิพย์ เลิศศักดิ์วิมาน+66 2415 5488Fashion
10สามัญสม-559บอดี้ แฟชั่น (ประเทศไทย) บจก.คุณสุพรรณี เนียมสุข/ คุณดารณี สถาวร+66 2315 3283Fashion
11สามัญสม-561ยัลปาล บจก.คุณจรัญ สิงห์สัจจเทศ / คุณวิสิทธิ์ สิงห์สัจจเทศ+66 2367 2000 - 15Fashion
12สามัญสม-580บลูพิน อินเตอร์เทรด บจก.คุณชาญ กนกวลีวงศ์ / คุณถาวร กนกวลีวงศ์+66 2876 1872 - 5Fashion
13สามัญสม-602สามพรานแฟชั่นเฮ้าส์ บจก.คุณวรรณธนา อิงคณิสาร / คุณนิภา ด้วงหิรัญ+66 34 966 129 - 32Fashion
14สามัญสม-662เวิลค์คัพ อินดัสตรี้ บจก.คุณอรุณทิพย์ จรุงผลพิพัฒน์/คุณชัชวาลย์ จรุงผลพิพัฒน์+66 2899 6721 - 32Fashion
15สามัญสม-666ยูไนเต็ด แฟชั่นเอ้าส์เลท บจก.คุณจันทร์ชนก สุนทรญาณกิจ+66 2889 3201 - 3Fashion
16สามัญสม-709บีวีแอล เทรดดิ้ง บจก.คุณบุญช่วย สวงษ์ตระกูล / คุณชวลี โตพึ่งพงศ์+66 2332 7775 - 82Fashion
17สามัญสม-745พี.เค.การ์เม้นท์อิมปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต บจก.คุณพิชัย กัญจนาภรณ์ / คุณสุณี เสรีภาณุ+66 2329 1051Fashion
18สามัญสม-890โรจน์อะแพเร็ล หจก.คุณรุ่งโรจน์ งามเอกอุดมพงศ์ / คุณแสงทิพย์ งามเอกอุดมพงศ์+66 2431 2365 - 8Fashion
19สามัญสม-899ปอมแฟชั่น บจก.คุณวรเทพ มีถาวร / คุณนาถสุดา มีถาวร+66 2951 0755 , +66 2951 0084Fashion
20สามัญสม-900เอฟอีเอมเอส อินเตอร์เนชั่นแนล บจก.คุณอมาร์ มัดนานี+66 2392 5198 - 9Fashion
21สามัญสม-968เอเชียเวิลด์ บรา บจก.คุณก้องเกียรติ จรุงผลพิพัฒน์+66 2876 8472Fashion
22สามัญสม-971สยามยูนิคแคร์ บจก.คุณประพาศ อพิญชพงศ์ / คุณอมราภรณ์ อพิญชพงศ์+66 2368 1445 Fashion
23สามัญสม-1015พรทิพย์สปอร์ตแวร์ บจก.คุณเอกภูมิ ฉัตรวุฒิไกร+66 2452 2095Fashion
24สามัญสม-1030ภูมิกาญจน์ บจก.คุณศิริพร แซ่เต็ง / คุณประวรา เอครพานิช+66 2712 3109Fashion
25สามัญสม-1032ศิริชัยเกียรติ บจก.คุณประวรา เอครพานิช / คุณปณิธาน ปวโรฬารวิทยา+66 2712 3068 Ext. 0Fashion
26สามัญสม-1058สุขสวัสดิ์การ์เม้นท์ บจก.คุณธนะพงศ์ อัศวณิชชากร / คุณดวงดาว คูสกุล +66 2468 9795Fashion
27สามัญสม-1067ยูมาร์ค เอ็นเตอร์ไพรส์ (ปท) (สนงใหญ่)บจก.คุณสุวรรณี มีอัศวเป็นมงคล / คุณลัดดา ศิริรัตนพันธ์+66 2898 3266 - 70Fashion
28สามัญสม-1255ธงธัญ บจก.คุณณัฏฐ์นภพร นันท์ทัตวรากุล/คุณชาญชัย เอื้อวาณิช+66 2 896 8066 - 9Fashion
29สามัญสม-1283ยูไนเต็ด เท็กซ์ไทล์ มิลส์ บจก.คุณพิชัย อุตมาภินันท์ / คุณนุตรา อุตมาภินันท์+66 2812 7211-7Fashion
30สามัญสม-1077ไทยโกลบอล ดีไซน์ แอพพาเรล บจก.คุณพนิตา อิงครัตน์ / คุณพรเลิศ อิงครัตน์+66 2801 2641 - 49Fashion (B)
31สามัญสม-1101แคสส์เทค อินเตอร์เทรด บจก.คุณศตวรรษ อำนวยเรืองศรี / คุณรุจิรา อำนวยเรืองศรี+66 2672 5741 - 2Fashion (B)
32สามัญสม-1107ดาราพรรณ การ์เม้นท์ หจก.คุณเบญจมาส วรรธนทวาทศ+66 2688 7114 - 5Fashion (B)
33สามัญสม-1202กรีนแคร์ บจก.คุณสุรัษณี ศรีมโนธรรม+66 2234 1198 , +66 2238 1738Fashion (B)
34สามัญสม-1206วายดีไซน์ บจก.คุณวรุตม์ พยายาม/คุณศรีวรินทร์ กีรติภูมิธรรม+66 83 200 7111Fashion (B)
35สามัญสม-1264กูคอร์ปอเรชั่น บจก.คุณศิตา ตั้งวราชัย/คุณชยาตา เติมวณิชกุล+66 2898 4691 - 3Fashion (B)
36สามัญสม-1266ยงวัฒนา การ์เม้นท์ บจก.คุณวิวัฒน์ ชือไพเวสน์/คุณวิศิษฏ์ ชือไพเวสน์+66 2881 3242 - 3 , +66 2435 3038 , +66 2435 2603Fashion (B)
37สามัญสม-1312สปอร์ต บิล ทีนายพิชัย กนกวลีวงศ์+66 2809 7480Fashion (B)
38สามัญสม-1313เอคโค่ เทรนด์ อินเตอร์นายพินิจ เจียรพงศ์ปกรณ์+66 81 659 3282 , +66 81 932 2353Fashion (B)
39สามัญสม-1322แกลเลอรี่ นายมิลินท์ นิมากร/นางสาวปรินดา เทพภักดี+66 2272 0561, +66 2272 0563Fashion (B)
40สามัญสม-1324ซักกา กู๊ดดีไซน์นายธวัชชัย เกิดพุ่ม/นางสาวมัญชุนา เนียมศิโรรัตน์+66 63 195 7887Fashion (B)
41สามัญสม-641บิ๊กแจ๊ค หจก.คุณรังสรรค์ วรเดชวิเศษไกร+66 2982 9259Fashion (B)
42สามัญสม-046ศิลปทอไทย บจก.คุณสมชาย ธัญญศิริ / คุณธัญวรรณ ธัญญศิริ+66 34 288 580 - 1Flat knit
43สามัญสม-047วิรัฐการทอ หจก.คุณสมเกียรติ อำนวยพรสกุล+66 2427 7525 , +66 2427 7417 , +66 2427 7483Flat knit
44สามัญสม-048ยูนิเท็กซ์ และกาเม้นท์ บจก.คุณสมชาย อมตสินธุ์ / คุณเรืองรัตน์ ฟองรัตนะกุล+66 2758 2123 - 6Flat knit
45สามัญสม-119ไทยเซ้าท์อีส นิตติ้ง บจก.คุณเก็จวลี โรจน์รัตนวลี / คุณบงกช โรจน์รัตนวลี +66 2454 2748 - 50Flat knit
46สามัญสม-161ยามาเกน แอ็พแพเร็ล บจก. MR.KAZUNORI TSUBAKIHARA / คุณสุนีย์ อรรถบดีสกุล+66 2703 8806 - 8 , +66 2387 2272 - 3Flat knit
47สามัญสม-311ยูไนเต็ด แอพแพเรล บจก.คุณปรีชา กุมุทพงษ์พาณิช / คุณทิพวรรณ กรทอง+66 2533 0941 - 4Flat knit
48สามัญสม-894อานันท์นิตติ้ง บจก.คุณวงศ์ปกรณ์ โล่สถาพรพิพิธ/ คุณว่อง เซ่ง เฮง+66 2748 1808 , +66 2748 1622Flat knit
49สามัญสม-1004ไฮแอท นิตติ้ง บจก.คุณสุชัย ภูริวัฒนา+66 2874 0911 - 18Flat knit
50สามัญสม-1135พัฒนกิจประสงค์ หจก.คุณจารุภัทร ฟูเฟื่องสมบัติ / คุณวันชัย ฟูเฟื่องสมบัติ+66 2899 5448 - 9Flat knit
51สามัญสม-1217ไฮ-โพรเกรส นิตติ้ง บจก.คุณศักดิ์ชัย บรรลือสิน / คุณวัลลภ วิตนากร+66 2426 4412 - 23Flat knit
52สามัญสม-1285เจนเนอรอล สักซ์ บจก.คุณสุนทรี เจริญรัตน์ / คุณอภิสิทธิ์ ทรัพย์ทวีพงศ์+66 2328 0190Flat knit
53สามัญสม-095ภัทยาอุตสาหกิจ บจก.คุณบุญธรรม รัตนจรัสโรจน์ / คุณธีรนุช โรจน์อังกูร+66 2 291 2390 - 8Intimate & Lingerie
54สามัญสม-185ที.ยู.ดับบลิว เท็กซ์ไทล์ บจก.คุณกัญฐกาญจน์ รัชตะปีติ / คุณมาซายูกิ ชิมากุระ+66 34 239 290 ติดต่อไม่ได้Intimate & Lingerie
55สามัญสม-375ไทย เจเพรส บจก.คุณจิราภรณ์ ถมังรักษ์สัตว์ / คุณสุชาดา เจนพณิช+66 2416 5346 -50Intimate & Lingerie
56สามัญสม-563จินตนา อินเตอร์เทรด บจก.คุณวิชัย ธนาลงกรณ์ / คุณนฤมล สหเลิศยงยุทธ+66 2420 7922 - 7Intimate & Lingerie
57สามัญสม-655ไทยโอโนโน่ (มหาชน) บจก.คุณสุทธิ สุขบุญทิพย์ / คุณศิริพร เอกวนิชชาญ+66 2811 6666 , +66 2811 5555Intimate & Lingerie
58สามัญสม-721อินทิเมท แฟชั่น บจก.คุณพรเกียรติ เลิศสุรีย์เดช / คุณพิสิฐ พัฒนเสรี+66 2813 4041 - 5Intimate & Lingerie
59สามัญสม-744ไทยเอลเฟ่ บจก.คุณสุวัฒน์ อัศวเพชรกูล / คุณวิภาพร จรรยางค์ดีกุล+66 2420 4250 - 1Intimate & Lingerie
60สามัญสม-748ซาบีน่าฟาร์อีสท์ บจก.คุณบุญชัย ปัญฑุรอัมพร/คุณอมรเทพ อสีปัญญา+66 2422 9400Intimate & Lingerie
61สามัญสม-855เอชบีไอ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) บจก.คุณเดวิด ลี ฮอลล์ / คุณอนุชา สุนทรจามร+66 38 456 800 , +66 38 456 823Intimate & Lingerie
62สามัญสม-859ไทยบราแอนด์ลิงเกอรี่ บจก.คุณมณเฑียร บุญวณิชวัฒน์ / คุณมนต์ชัย บุญวณิชวัฒน์+66 2472 5806 - 9Intimate & Lingerie
63สามัญสม-906ธัชสุมาพร บจก.คุณภูริธัช โสตถิวิไลพงศ์/คุณกิติพร โสตถิวิไลพงศ์+66 2809 7009 - 11Intimate & Lingerie
64สามัญสม-1118เอส.เค.วี.คอมเมอร์เชี่ยล บจก.คุณสมชาย งามดำรงเกียรติ / คุณนพพล งามดำรงเกียรติ+66 2816 7751 - 2Intimate & Lingerie
65สามัญสม-1132อินทิเมทแฟชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล บจก.คุณพรเกียรติ เลิศสุริย์เดช / คุณชาติชาย พูนพล+66 2813 4041 - 5Intimate & Lingerie
66สามัญสม-1139เวฟวีลี่ คุณสิทธิ อนุรุทธ์เนตรศิริ / คุณระพี อนุรุทธ์เนตรศิริ +66 2249 4334 , +66 2249 3543Intimate & Lingerie
67สามัญสม-1140แสนทวี อินเตอร์กรุ๊ป บจก.คุณโรจนกร บุญฑริกพรพันธุ์ / คุณเปรมจิตต์ บุญฑริกพรพันธุ์+66 2463 3197Intimate & Lingerie
68สามัญสม-1144ไทยวาโก้ (มหาชน) บจก.คุณบุญดี อำนวยสกุล / คุณสมพงษ์ รัศมีธรรม+66 2289 3100Intimate & Lingerie
69สามัญสม-1147ไทยโพรเกรส การ์เม้นต์ บจก.คุณเฮม นาวอน/คุณสมภพ ตันทัตสวัสดิ์ +66 35 221 815 - 8Intimate & Lingerie
70สามัญสม-1150ฟรีเท็กซ์ อีลาสติค บจก.คุณปรีดา อรวัฒนศรีกุล/คุณภาสิรี อรวัฒนศรีกุล+66 34 462 614 - 7Intimate & Lingerie
71สามัญสม-1151ไคร่า โมด บจก.คุณเทพฤทธิ์ ศรีชวาลา/คุณศิวพร ศรีชวาลา +66 2204 2010 - 12Intimate & Lingerie
72สามัญสม-1153เฟธ แอนด์ โค บจก.คุณภูริชญ์ ธนาลงกรณ์ +66 34 220 697Intimate & Lingerie
73สามัญสม-1158ไทย พาฝัน บจก.MR.JUNICHI KITAMURA /MR.RYUZO WATANABE+66 2420 4844Intimate & Lingerie
74สามัญสม-1165เจมม่า นิต (ประเทศไทย) บจก.คุณอมร ศรีชวาลา/คุณพลสิทธิ์ ประเสริฐพรสุทธิ์ +66 34 490 670 - 1Intimate & Lingerie
75สามัญสม-1167ยูแท็กซ์ เอฟ.เอ็ม. บจก.MR.SAM TAN / MR.TAN SOON NAM+66 2294 8045Intimate & Lingerie
76สามัญสม-1168ไทยกุลแซ่ บจก.MR.SABURO SARUHASHI / คุณสมเกียรติ ลิ้มพิทยา+66 37 205 266 - 8Intimate & Lingerie
77สามัญสม-1170เฟมิน่า เลช อินเตอร์เนชั่นแนล บจก.คุณอมร กีรตินารัง / คุณรจนา นารัง+66 2908 7254 - 56Intimate & Lingerie
78สามัญสม-1171เอส.พี.บราเดอร์ บจก.คุณพีรพล ตติยมณีกุล / คุณวีรศักดิ์ ตติยมณีกุล+66 2877 8600 - 25Intimate & Lingerie
79สามัญสม-1172ไทยซาคาเอะเลช บจก. คุณเทตซูย่า ซาวามูระ / คุณจิณหธาน์ จันทร์ประมุข+66 2661 6069Intimate & Lingerie
80สามัญสม-1268เพ็นน์ เอเซีย บจก.คุณวุฒิพงศ์ เย่/Mr.Nigel Page+66 2810 0851 - 6Intimate & Lingerie
81สามัญสม-1315ปริ๊นเซสบรา คุณณิชชรีย์ อธิพงศ์ภัสสร+66 2811 3330 Intimate & Lingerie
82สามัญสม-002เอเซียการ์เมนต์ บจก.คุณพัชร ศิริเกียรติสูง / คุณสมศักดิ์ ประเสริฐบุญชัย+66 2384 3448 , +66 2384 3741knit
83สามัญสม-005นันยางการ์เม้นท์ บจก.คุณวิบูลย์ ตวงสิทธิสมบัติ / คุณสมใจ ถิระโชติกุล+66 2421 2156 , +66 2421 2160knit
84สามัญสม-007บริติช-ไทย ซินเทติคเท็กสไทล์ บจก.คุณสรวิศ สร้อยวิมล / คุณณิชา ก่อเกษม+66 2810 4633 - 36knit
85สามัญสม-011นครหลวงถุงเท้าไนล่อน บจก.คุณชัยยศ สัจจะปรเมษฐ / คุณศิริลักษณ์ สัจจะปรเมษฐ +66 2225 9387 - 90 , +66 2429 0754 - 65knit
86สามัญสม-017ทองไทยการทอ บจก.คุณวิลาวัณย์ สัตยาประเสริฐ/คุณอธิพัฒน์ พัฒนเศรษฐพงษ์+66 2431 0050knit
87สามัญสม-073อาเชี่ยนการ์เม้นท์ บจก.คุณสุทธิชัย จินตนา / คุณนรพล จินตนา+66 2451 8579knit
88สามัญสม-094ฮงเส็งการทอ บจก.คุณสุกิจ คงปิยาจารย์ / คุณประยุทธ์ วงศ์วัฒน์ชัย+66 2 428 0031knit
89สามัญสม-097ฟาร์อีสท์ปั่นทออุตสาหกรรม บจก.คุณธนกร หริวงศานุภาพ / ดร.พรพิน ชัยวิกรัย+66 2682 1188knit
90สามัญสม-111ขวานทองการทอ บจก.คุณพอ พาพร / คุณพรพรรณ พาพร+66 2249 9554 - 60knit
91สามัญสม-122แกรนด์นิตแวร์ แมนูแฟคเจอร์ริ่ง บจก.คุณเฉลิม เหล่าประภัสสร /คุณกิติพงศ์ เหล่าประภัสสร+66 2897 2540 - 4 knit
92สามัญสม-128เลดี้เบิร์ดการ์เม้นท์ บจก.คุณวีระศักดิ์ รัตนประภาต / MR. HONG CHAIHAH+66 2312 4774 - 6 , +66 2312 4075 - 7knit
93สามัญสม-131ดารามิตร บจก.คุณศุภโชค สายกายสิทธิ์ / คุณนิธินันท์ สายกายสิทธิ์+66 34 447 718 - 20knit
94สามัญสม-169จอลลี่เท็กซ์ไทล์อินดัสตรี้ บจก.คุณอนันต์ อนันต์นาคินทร์ / คุณนิตยา อนันต์นาคินทร์+66 2893 2711 - 35knit
95สามัญสม-181ประชาอาภรณ์ (มหาชน) บจก.คุณเจริญ เจริญวัฒนาสุขสม / คุณนวลจันทร์ มิ่งศิริธรรม+66 2685 6500knit
96สามัญสม-184สินอุดมการ์เม้นท์เอ็กซ์ปอร์ต บจก.คุณดนัย กิจศุภนนท์ / คุณขนิษฐา กิจศุภนนท์+66 2451 5130knit
97สามัญสม-200โรงงานไทยแลนด์นิตติ้ง บจก.คุณคุณากร ธนสารสมบัติ / คุณไชยยันต์ ถาวรศิริภัทร+66 2391 5579 , +66 2391 2395knit
98สามัญสม-265ฟิวเจอร์การ์เม้นท์ บจก.คุณวัลลภ วิตนากร / คุณอุดมศักดิ์ ตั้งตระกูลพร+66 2294 7795 - 8knit
99สามัญสม-287เค.เอช. เท็กซ์ไทล์ บจก.คุณทิชา ตรีรัตนชาติ / คุณเกษม มหัทธนทวี+66 2899 9111knit
100สามัญสม-344โตโย เท็กซ์ไทล์ ไทย บจก.คุณสุรชัย ผดุงธนเจริญ+66 2237 8716 - 9knit
101สามัญสม-363แอพพาเรล ครีเอชั่น บจก.คุณประพันธ์ วิโรจน์ชัยยันต์ / คุณธมลวรรณ วิโรจน์ชัยยันต์+66 2457 8341 - 5knit
102สามัญสม-373เวิลด์นิตติ้ง แอพพาเรล บจก. คุณสมชาย ฉัตรร่มเย็น+66 2429 1956 , +66 2429 1732 , +66 2 429 1517knit
103สามัญสม-413เจียบฮงการ์เม้นท์ บจก.คุณไพรัช ปัญญาวรสกุล / คุณสมศักดิ์ งามศิลปเสถียร+66 2253 2283 , +66 2253 4680 , +66 2 898 8528knit
104สามัญสม-431สปริงฟิลด์การ์เม้นท์ บจก.คุณเล็กพงษ์ จุลพงศธร / คุณอภิรมย์ สงศิริ+66 24578 614 , +66 2457 1070knit
105สามัญสม-449เพรสซิเด้นท์นิตติ้ง แอนด์การ์เม้นท์ บจก.คุณอุไรรัตน์ แสงวัฒนาโรจน์ / MS. ALKA PURI+66 2212 4671knit
106สามัญสม-540สยามแฮนด์ส บจก.คุณอดิศร พวงชมพู / คุณอมรา พวงชมพู+66 34 393 333knit
107สามัญสม-581ไทยทูเวย์ แฟบริค บจก.คุณภัควัฒน์ อาริยะเรืองกิจ/คุณพัชรินทร์ อาริยะเรืองกิจ+66 2476 1013 - 14knit
108สามัญสม-597ศรีเจริญการ์เม้นท์ หจก.คุณชัย ตั้งจิตศิริชัย / คุณนงลักษณ์ ตั้งจิตศิริชัย+66 2476 1766, +66 2476 1767knit
109สามัญสม-610ไทยอิสเทอนอินดัสทรี้ บจก.คุณฟู ฟอร์ เฉิน / คุณเกษม มหัทธนทวี+66 2429 0162knit
110สามัญสม-633บางกอกโตเกียว ซ็อคส์ บจก.คุณโมอิจิโร ยามาอูจิ / MR. SHIZUO TAKEDA+66 38 480 355 - 7knit
111สามัญสม-652คิสเม็ทการ์เม้นท์ บจก.คุณกังวาล ลีระศิริ / คุณเกษม มหัทธนทวี+66 2808 6033 , +66 2808 6035knit
112สามัญสม-656เจ.เอ็ม.แอพพาเรล บจก.คุณยุทธนา ศิลป์สรรค์วิชช์+66 2862 4849 - 52knit
113สามัญสม-661ลิมไลน์ แอพพาเรล บจก.คุณอรนุช ภูริธีรางกูร / คุณไพบูลย์ ภูริธีรางกูร+66 2291 5513 , +66 2286 4524knit
114สามัญสม-665ไทยวานิตแวร์ บจก.คุณอุบลรัตน์ แสงวัฒนาโรจน์ / คุณอรุณรัศมิ์ แสงว่องวานิชย์+66 2294 3520knit
115สามัญสม-674ยูเนี่ยนเฟรนด์ การ์เม้นท์ บจก.คุณธีระพงศ์ ธนสารกิจ / คุณสุวิศักดิ์ นำพาเจริญ+66 2 212 0930 , +66 2212 3317 , +66 2211 6570knit
116สามัญสม-733เทอร์โบ การ์เมนท์ บจก.คุณนฤมล อนุศิริกุล/คุณสุเมธ เหล่าอารีย์+66 2453 6161 , +66 2453 6421knit
117สามัญสม-736ฮาร์ทแอนด์มายด์แอพพาเรล บจก.คุณอธิวัฒน์ ชัยชาญการช่าง / คุณนลินี สุวรรณพัตรา+66 2420 7957 - 8knit
118สามัญสม-743ชาร์เตอร์เอ็นเตอร์ไพรส์ บจก.คุณอรพิณ สุรพณิช / คุณอธิศา สุรพณิช+66 2455 7736knit
119สามัญสม-749วอลรัส เทรดดิ้ง บจก.คุณดวงธิดา อิงค์สาธิต / คุณอภิรักษ์ อิงค์สาธิต+66 2807 6700 - 8knit
120สามัญสม-750เอส.ดี.การ์เม้นท์ บจก.คุณบรรยง ชีวกิตติกุล / คุณเกษม มหัทธนทวี+66 2415 2004knit
121สามัญสม-764วี.เค. การ์เมนท์ บจก.คุณณรงค์วิทย์ อุ่นแสงจันทร์+66 2811 4500 - 1 , +66 2420 0297knit
122สามัญสม-787เค็นเน็ต เท็กซ์ไทล์ บจก.คุณประภพพงศ์ โพธิกำจร / คุณอรรควุฒิ โพธิกำจร+66 2803 6431 - 8knit
123สามัญสม-794มารุฮิซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล บจก.คุณทสึโตมุ ฟูคูดะ / คุณมาซาโอะ ซูซุเอะ+66 35 330 076 - 80knit
124สามัญสม-817เล ซอง ฟอง (ไทยแลนด์) บจก.คุณอภิรดี วงศ์ไวศยวรรณ / คุณอธิวดี เจ็ดสี+66 2735 1602knit
125สามัญสม-845เย่ห์พัฒนา ต้าเย่ห์ บจก.คุณพงศ์พล เหย่/คุณสมชาติ อนุกูลกิจพาณิยช์+66 2429 1302 - 4knit
126สามัญสม-858ทอฟฟี่ บูติก บจก.คุณศุภนา เอกอุดมพร+66 2428 2157 , +66 2428 2591 , +66 2874 0505-7knit
127สามัญสม-869พิพัฒน์ฟอกย้อม บจก.คุณวีระยุทธ ถาวรพิพัฒน์เดช / คุณดนัย ถาวรพิพัฒน์เดช+66 2429 0596 - 9knit
128สามัญสม-885ไทยโฮม การ์เม้นท์ บจก.คุณโยธิน เก้ารัตนะ / คุณเพชรรัตน์ บุญนำทรัพย์+66 2897 4098 , +66 2897 4095 - 8knit
129สามัญสม-887ไพลอตนิท สปอร์ตแวร์ บจก.คุณอำพล รวยฟูพันธ์ / คุณปริญดา รวยฟูพันธ์+66 34 812 912knit
130สามัญสม-907ยูนิเวอแซล แอพพาเรล บจก.คุณสัมฤทธิ์ ธนะกาญจนสุทธิ์ / คุณธีระ ธนะกาญจนสุทธิ์+66 34 852 586 - 88 knit
131สามัญสม-912พอยต์ รูสส์ บจก.คุณสันติ แสงนคร+66 2326 0275knit
132สามัญสม-923การ์เมนท์ ทาวน์ บจก.คุณอรุณศรี โตแย้ม+66 81 668 2541knit
133สามัญสม-938สุธานี บจก.คุณณุภา นิธิกุลตานนท์+66 8995365-8knit
134สามัญสม-964อเมริกันฟิลเท็กซ์ไทลส์(โอเวอร์ซีส์) บจก.คุณวูน มิง ลี+66 2313 4421 - 26knit
135สามัญสม-1008กรีนแลนด์ การ์เม้นท์ บจก.คุณปิยพร จิระวัฒน์พงศา / คุณอำพันธุ์ สังฆะศรี+66 2875 2870knit
136สามัญสม-1029ภูเพชร บจก.คุณประวรา เอครพานิช / คุณปณิธาน ปวโรฬารวิทยา+66 2712 3048 , +66 2712 4089knit
137สามัญสม-1078ไททัน สปอร์ตแวร์ บจก.คุณวิลาวัณย์ สัตยาประเสริฐ / คุณอธิพัฒน์ พัฒนเศรษฐพงษ์+66 2431 0050 , +66 43 322 777knit
138สามัญสม-1085เวอร์เท็กซ์ แอพพาเรล บจก.คุณสุวัฒน์ คงปิยาจารย์/คุณสุกิจ คงปิยาจารย์+66 2428 0031knit
139สามัญสม-1086วาย.เอส.อาร์.การ์เม้นท์ บจก.คุณสุมิตรา นิลรัตน์สุวรรณ+66 2899 3385 - 6knit
140สามัญสม-1087ไฮ-เทค ชัยภูมิ แอพพาเรล บจก.คุณนิพนธ์ ชวลิตมณเฑียร / คุณวัลลภ วิตนากร+66 2873 8301 - 3 , +66 44 801 222knit
141สามัญสม-1110วี เอ เอส การ์เม้นท์ (ประเทศไทย) บจก.คุณวิลาวัณย์ สัตยาประเสริฐ/คุณอธิพัฒน์ พัฒนเศรษฐพงษ์+66 2431 0050 , +66 43 777 442knit
142สามัญสม-1133เอลต้า บจก.คุณเศวต เศรษฐาภรณ์ / คุณสิริกาญจน์ วีระพิชญ์เกษม+66 2329 0099knit
143สามัญสม-1219ที.เค. การ์เม้นท์ บจก.คุณทวีกิจ จตุรเจริญคุณ/คุณสิทธิโชค จตุรเจริญคุณ+66 2840 2404knit
144สามัญสม-1222โอเอซิสการ์เม้นท์ บจก.คุณสนั่น อำนวยเรืองศรี/คุณเกษมพล อำนวยเรืองศรี+66 2212 6515 - 6 , +66 2211 1655knit
145สามัญสม-1223นิตพอยน์ บจก.คุณพงศกร จวงไพศาลสกุล/คุณวิเชียร บุญถนอมรักษ์
+66 34 284 857 - 62knit
146สามัญสม-1316ก้องเกียรติ เท็กซ์ไทล์คุณอดุล ก้องเกียรติไกร / คุณดำรง ก้องเกียรติไกร+66 2463 0020 - 1knit
147สามัญสม-1326บางกอกเจริญเลสนายพิชิต กวีสุนทรเสนาะ/นายฐิติวัฒน์ กวีสุนทรเสนาะ+66 28 134 001knit
148สามัญสม-004ไทยการ์เมนต์เอ๊กซปอร์ต บจก.คุณรวีวรรณ เมศร์ศิริตระกูล / คุณประนอม เชี่ยวปัญญาทอง+66 2834 7777woven
149สามัญสม-029ยูเนี่ยนการ์เม้นท์ บจก.คุณณัฐพงษ์ สุขะวิสิษฐ์ / คุณวรงค์ วิไลหงษ์+66 2311 5111 - 9 , +66 2323 1085 - 91woven
150สามัญสม-031ธนูลักษณ์ บมจ.คุณสุชาติ ลายลักษณ์ศิริ / ม.ล. ศิราภิรมย์ ธีรประเสริฐ +66 2295 0911 - 19woven
151สามัญสม-032คาสเซ่อร์พีคโฮลดิ้งส์ (มหาชน) บจก. MR. HENRY LIU / คุณอนุตร์ งามพัฒนะกุล+66 2455 0300 - 35woven
152สามัญสม-066ยงสง่า บจก.คุณสง่า มานัสทน / คุณเกื้อกูล เชยโอนะนันท์ (ลาออก)+66 2637 7391 - 9woven
153สามัญสม-093ไทยบิวตี้แวร์ บจก.คุณอัครเดช ภู่ประดิษฐ์ / คุณชาน ไวยีน+66 34 823 326 , +66 34 854 474 - 4woven
154สามัญสม-102โอเรียนตอล การ์เมนท์ บจก.คุณเนาวรัตน์ ทรงสวัสดิ์ชัย / คุณชวลิต นิ่มละออ+66 2 379 3072 - 8woven
155สามัญสม-103โอจี อินดัสทรี (1981) บจก.คุณชวลิต นิ่มละออ / ดร.เนาวรัตน์ ทรงสวัสดิ์ชัย+66 2379 3072 - 8woven
156สามัญสม-121วาไทยอุตสาหกรรม (มหาชน) บจก.คุณทยุติ ศรียุกต์สิริ / คุณสุวรรณี รุ่งโรจน์วัฒนา+66 2984 4130woven
157สามัญสม-139ยูนิคการ์เม้นท์อิมปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต บจก.คุณพิพัฒน์ กัญจนาภรณ์ / คุณวรางคณา สัตยมาภากร+66 2319 0407woven
158สามัญสม-154วี ที การ์เม้นท์ บจก.คุณสมชาย โลทารักษ์พงศ์ / คุณสุขฤดี สันติเมธวิรุฬ+66 2294 0921woven
159สามัญสม-179ไนซ์ แอพพาเรล บจก.คุณประสพ จิรวัฒน์วงศ์ / คุณปิติ จิรวัฒน์วงศ์+66 2589 0120 - 5woven
160สามัญสม-193ลิเบอร์ตี้ การ์เม้นท์ บจก.คุณชัยพงศ์ เวชมามณเฑียร / คุณดวงพร เอี่ยมทอง+66 2541 9309 - 16woven
161สามัญสม-239รามอินทราการ์เม้นท์ บจก.คุณศุภเลิศ อัศวณิชย์ชากร +66 2517 2497 , +66 2 517 0867 , +66 2517 1560woven
162สามัญสม-329คามาตาริ (ประเทศไทย) บจก.MR. YOSHIKI KITAGAWA / คุณจารุวรรณ ทับทิมเทศ+66 2529 2245 - 6 , +66 2529 2587 - 8woven
163สามัญสม-399ไฮ-เทค แอพพาเรล บจก.คุณวัลลภ วิตนากร/ คุณนิพนธ์ ชวลิตมณเฑียร +66 2479 9188woven
164สามัญสม-414พีโอนี เฟรม บจก.คุณสุนีย์ ลีลาสกุลธรรม / คุณรวิชา ลีลาสกุลธรรม+66 2213 1511 - 2 , +66 2 287 3794 - 5woven
165สามัญสม-415นีโอ แอพพาเรล บจก.คุณวรรณา ลีลานุกูล / คุณวรรณี ลีลานุกูล+66 2861 0881 - 3woven
166สามัญสม-420เทพฤกษ์ บจก.คุณชูเกียรติ หัตถสุวรรณ / คุณนฤมล หัตถสุวรรณ+66 34 824 719woven
167สามัญสม-458ชาลอม บจก.คุณกำธร กัมทรทิพย์ / คุณปนัดดา กัมทรทิพย์+66 2920 8788 (15 lines)woven
168สามัญสม-508แอลฟ่าเท็กซ์ อินดัสตรีส บจก.คุณรามัล กิตติกุลสิงห์ / คุณโกเมนทร์ ชาตรีรัตน์+66 2463 3236 , +66 2 463 0110woven
169สามัญสม-509เวลเท็กซ์ เทรดดิ้ง บจก.คุณสุรเดช พัฒนพิฑูรย์+66 2457 7450 - 1woven
170สามัญสม-514โฟร์สตาร์ การ์เมนท์ แอนด์ เท็กซ์ไทล์ บจก.คุณทองจิต อุย /คุณโจนาธาน อุย+66 2802 1323woven
171สามัญสม-516เลิฟเบิร์ด บจก.คุณพิสิฐ พรชนกนาถ / คุณอุดมลักษณ์ วงษ์ศิริกุลดำรง+66 2674 0610 - 4woven
172สามัญสม-555เรนน์มาร์ท บจก.MR. KAO CHAI HUNG+66 2376 9084 - 6woven
173สามัญสม-571วิงออน การ์เม้นท์ บจก.คุณเกษม มหัทธนทวี / คุณวิศาล วิริยะมานนท์+66 2476 1292woven
174สามัญสม-588ไทยเล้งเท้ง การ์เม้นท์ หจก.คุณอุดม ใจรักก้าวหน้า+66 2476 4110 , +66 2468 9368woven
175สามัญสม-612อีสต์บอร์ตอินดัสตรี้ บจก.คุณนิพนธ์ ชวลิตมณเฑียร / คุณสุรัตน์ ตรงจิตวิกรัย+66 2381 2202 - 4woven
176สามัญสม-628เอ็น เค แอพพาเรล บจก.คุณประสพ จิรวัฒน์วงศ์ / คุณปิติ จิรวัฒน์วงศ์+66 2589-0120 - 5woven
177สามัญสม-631ไทย คาเนตะ บจก.คุณสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล / คุณกรรณิการ์ พัวศรีพันธุ์+66 2573 6222woven
178สามัญสม-650โกลด์ไมน์ การ์เม้นท์ บจก.คุณสุชาติ จันทรานาคราช / คุณณัฐวุฒิ จันทรานาคราช+66 2107 0239 , +66 2749 2227 woven
179สามัญสม-698ถุงเท้าไทย บจก.คุณธงไชย วิชัยวัฒนาพาณิชย์ / คุณไชยพันธ์ ตั้งต่อสกุล+66 2754 2767 , +66 2394 0896 - 7woven
180สามัญสม-705โรจน์ อินเตอร์ กรุ๊ป บจก.คุณรุ่งทิพย์ งามเอกอุดมพงศ์ / คุณสมพ่วง เพาะผล+66 2431 2365woven
181สามัญสม-708กรีน ค๊อตตอน (ประเทศไทย) บจก.คุณศรัณย์ มนต์อารักษ์ / คุณวรภา มนต์อารักษ์+66 2860 6085 - 6woven
182สามัญสม-712โลโกเน็ต (ประเทศไทย) บจก.คุณยูฮะ เพทริ ซาริเนียน / คุณยุกกา ทาพานิ ทอยวิสตอยเนน+66 2931 4274 - 5 , +66 2539 5358 , +66 2931 4278woven
183สามัญสม-735แทร็กซ์ อินเตอร์เทรด บจก.คุณชัยพงศ์ เวชมามณเฑียร / คุณดวงพร เอี่ยมทอง+66 2939 9385 - 88 , +66 2541 9309 - 16woven
184สามัญสม-742บุรี บจก.คุณชัยวัฒน์ ศรีธนากรกุล / คุณมนตรี ประทุมสุวรรณ์+66 2527 5444 - 5woven
185สามัญสม-758วี.เอ็น.กรุ๊ป การ์เม้นท์ หจก.คุณอรนุช แซ่อึ้ง+66 2274 4931-3 , +66 2691 0991 , +66 2691 0807woven
186สามัญสม-773ธานิศร เอ.ฟอร์ม บจก.คุณนิวัฒน์ อ่างทอง / คุณเมธาวี อ่างทอง+66 2943 8088woven
187สามัญสม-808ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) บจก.คุณพินิจ ไตรรัตน์รุ่งเรือง / คุณสุดา วณิชกาญจนกุล+66 2790 4000 , +66 2332 7140 - 63woven
188สามัญสม-877ทวินส์ สเปเชี่ยล บจก.คุณณรงค์ ว่องประเสริฐการ+66 2813 8433 - 9woven
189สามัญสม-904ไพร์ม วินด์มิลล์ บจก.คุณทวี ฉัตรเชิดชัยกุล / คุณทวีพร ฉัตรเชิดชัยกุล+66 2291 2637 - 8woven
190สามัญสม-905วาย.เอ็ม.เอฟ.อินเตอร์เนชั่นแนล(ไทย) บจก.คุณอิชยา ขะมาลา / คุณปลาย ขะมาลา+66 2961 5675 , +66 2583 1014 , +66 2583 3052woven
191สามัญสม-910รัฐสีมา บจก.คุณมนตรี ประทุมสุวรรณ์ / คุณสุธิดา จันทรประภาเลิศ+66 2689 1847 - 50woven
192สามัญสม-914มณฑล บจก.คุณนิภา เทียมจรัส+66 2437 4999 , +66 2437 8074woven
193สามัญสม-953วี.อาร์ไทยการ์เม้นท์แฟคตอรี่ บจก.คุณยศธน กิจกุศล / คุณรัชนีกร แซ่เลี่ยง+66 2216 6881woven
194สามัญสม-995ภานุ การ์เมนต์ บจก.คุณสิริเพ็ญ วิจิตรทองเรือง / คุณเพ็ชร วิจิตรทองเรือง+66 2946 1251 - 2woven
195สามัญสม-1012ยูเนี่ยนไมครอนคลีน บจก.คุณณัฐพงษ์ สุขะวิสิษฐ์ / คุณภาโณตม์ นิมมานนท์+66 2323 1085 - 96 , +66 2323 0565woven
196สามัญสม-1028โชคธานี บจก.คุณประวรา เอครพานิช / คุณปณิธาน ปวโรฬารวิทยา+66 2391 0131woven
197สามัญสม-1040ไทย สุเคโน่ นิต บจก.คุณอะคิฮิโตะ โยชิดะ / คุณสุรชัย ผดุงธนเจริญ +66 2329 0991 - 2woven
198สามัญสม-1112โรงงานผ้าไทย (มหาชน) บจก.คุณธวัชชัย ไชยะภินันท์ / คุณกำจร ชื่นชูจิตต์+66 2710 6229woven
199สามัญสม-1125พี.เจ.การ์เม้นท์ (ประเทศไทย) บจก.คุณชญาชล สัตยาอภิธาน/คุณวิภาพร สัตยาอภิธาน+66 2987 0882woven
200สามัญสม-1138แอลซิโก้ เอเชีย แปซิฟิค บจก.คุณมาลุวิชญ์ บุญสมิต/คุณวรงค์ วิไลหงษ์+66 2311 5119 , +66 2323 9678woven
201สามัญสม-1183นอร์ทสตาร์ แมนูแฟคเจอริ่ง บจก.คุณธนเศรษฐ์ โลทารักษ์พงศ์/คุณสุดา เตชะประจักษ์จิตต์+66 2428 8926 - 7 , +66 55 542 604woven
202สามัญสม-1221ปิคคาอินเตอร์ บจก.คุณบุญนำ บุญนำทรัพย์ / คุณพัชรวรรณ บุญนำทรัพย์ +66 2683 0030 - 7woven
203สามัญสม-1228เชอเร (ไทยแลนด์) บจก.คุณศิริพรรณ สุวรรณ/คุณปราการ ดาวสุด+66 53 140 340woven
204สามัญสม-1252ไฟว.เจ.ทู.เอ็ม การ์เม้นท์ บจก.คุณณรงค์ ทองศรีเลิศ/คุณฐิติมา ทองศรีเลิศ+66 2881 6645 , +66 2881 6646woven
205สามัญสม-1263เจ.เอส.ที.การ์เม้นท์ บจก.คุณอภิชาติ เจนสาธิต/คุณปริญภรณ์ เจนสาธิต+66 2428 7566 - 69woven
206สามัญสม-1293ธนไพศาล ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลนายปิลันธน์ ธรรมมงคล / นายสรรพสิทธิ์ พุ่มยาธรรม+66 2323 9447 , +66 2323 9639woven
207สามัญสม-1310ครีเอทีฟ บิสิเนส คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) นางปรารถนา ยืนยิ่ง / นายยาซูซูเคะ โทมิตะ+66 89 220 4451 , +66 2943 2143woven
208สามัญสม-1317ประเสริฐสมบูรณ์เท็กไทล์คุณชาคริต อดุลยานุโกศล+66 2811 6771 - 5woven
209สามัญสม-1321คอร์ติน่า สยาม สปอร์ต คุณผง เฉิน เฉียน/คุณหลิน อี้ จ๋วง+66 86 330 9062, +66 38 856 586, +66 38 856 588woven
210สามัญสม-1323บุญช่วยอุตสาหกรรมนายพงศ์ปิติ ศรีผลแผ้ว/นางภัทรวดี เจศรีชัย+66 34 311 369 - 70woven
211สามัญสม-1325แปซิฟิคการทอนายปรีชา เล่าบุญลือ/นางสาวสิริเนตร เล่าบุญลือ+66 24 310 080woven
212สามัญสม-1327เทร็นด์ส (ประเทศไทย)นายนสัญชัย มาดารัศมี/นายจัสวันต์ ซิงค์+66 28 693 700 - 3woven

Check Also

Free!! Online Fashion Design Studio Workshop : เรียนรู้การออกแบบเสมือนจริงและการสร้าง Tech Packs และ Line Sheet

Free!! Online Fashion Design Studio Workshop : เรียนรู้การออกแบบเสมือนจริงและการสร้าง Tech Packs และ Line Sheet วันศุกร์ที่ 9 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *