Breaking News
Home / Outside News and Events / ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา เรื่อง “เพิ่มขีดความสามารถธุรกิจด้วยสิทธิประโยชน์ใหม่บีโอไอ” ในวันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติ ไบเทค

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา เรื่อง “เพิ่มขีดความสามารถธุรกิจด้วยสิทธิประโยชน์ใหม่บีโอไอ” ในวันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติ ไบเทค

เรียน                      ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง

ดาวโหลดเอกสาร               กำหนดการงานสัมมนา เรื่อง เพิ่มขีดความสามารถธุรกิจด้วยสิทธิประโยชน์ใหม่บีโอไอ

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน มีกำหนดจัดงานสัมมนา “เพิ่มขีดความสามารถธุรกิจด้วยสิทธิประโยชน์ใหม่บีโอไอ” ในวันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติ ไบเทค

การสัมมนานี้เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่นักธุรกิจ นักลงทุน เกี่ยวกับนโยบายและมาตรการส่งเสริมการลงทุนในปัจจุบัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของท่านถ้าท่านสนใจสมัครเข้าร่วมงานสัมมนา ท่านสามารถกดจากลิงค์นี้ได้เลย http://www.boi.go.th/index.php?page=boi_event_detail&topic_id=14866&language=th

หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ศูนย์บริการลงทุน โทร.02 553 8185 และ 02 553 8111 ต่อ 6112 หรือ ทางอีเมลล์ netnapa@boi.go.th หรือ ganidtha@boi.go.th

Check Also

CENTRESTAGE 2019 – Buyer Incentive Programmes

HKTDC will organise the CENTRESTAGE 2019 which is the fashion fair showcasing of new collection …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *