Home / Outside News and Events / ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาหัวข้อเรื่อง “ขายสินค้าอย่างมืออาชีพในตลาด CLMV

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาหัวข้อเรื่อง “ขายสินค้าอย่างมืออาชีพในตลาด CLMV

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาหัวข้อเรื่อง “ขายสินค้าอย่างมืออาชีพในตลาด CLMV

เรียน    ผู้ประกอบการที่สนใจ  

สิ่งที่แนบมาด้วย          กำหนดการและแบบตอบรับ

ด้วย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกำหนดจัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หัวข้อเรื่อง “ขายสินค้าอย่างมืออาชีพในตลาด CLMV” ในวันที่ 22 กันยายน 2559 เวลา 8.00 – 16.00 น. ณ โรงแรมดิ เอ็มเมอรัลด์ รัชดาฯ จังหวัดกรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เกิดการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตและความต้องการสินค้าของกลุ่มประเทศ CLMV เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรม และสามารถยกระดับสินค้าของตนเองให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ กลุ่มเป้าหมายได้แก่ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป จำนวน 350 คน โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ในการนี้ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยจึงขอประชาสัมพันธ์งานสัมมนาดังกล่าว ทั้งนี้ผู้ที่สนใจเข้าร่วม สามารถส่งแบบตอบรับไปยัง นายสุระภาคย์ ศัพทแสน นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ อีเมล์ info@dtn.go.th โทรศัพท์ 02-507-7663

Check Also

จัดฝึกอบรม: การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยระบบอัตโนมัติและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ยุค 4.0

กอ.กส.กสอ.จัดฝึกอบรม: การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยระบบอัตโนมัติและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ยุค 4.0 (รุ่นที่ 2) วันที่ 13 – 15 และ 20 – 22 กุมภาพันธ์ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *