Breaking News
Home / Outside News and Events / ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าวการจัดงาน “แพรพรรณกลุ่มภูสู่สากล 2017”

Check Also

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Kedah Princes in King Chulalongkorn’s Court: a story by Daughter/Niece”

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ ตามที่ ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้รับแจ้งจากกระทรวงการต่างประเทศว่า จะมีการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Kedah Princes in King Chulalongkorn’s Court: a story …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *