Breaking News
Home / Outside News and Events / ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าวการจัดงาน “แพรพรรณกลุ่มภูสู่สากล 2017”

Check Also

ด่วนที่สุด !!! ขอสำรวจความคิดเห็นต่อ “ความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนาม”

เรียน  ท่านสมาชิกสมาชิกสมาคมฯ เนื่องด้วย กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ได้มีหนังสือมายัง สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เพื่อขอสำรวจความคิดเห็นต่อ “ความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนาม” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมและพิจารณาความจำเป็นและความเหมาะสมในการเปิดโอกาสให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนามเข้ามาทำงานในประเทศไทยในสาขาที่มีความจำเป็นเพิ่มเติม นั้น คณะกรรมการแรงงานและพัฒนาฝีมือแรงงาน จึงใคร่ขอความกรุณา ท่าน โปรดแสดงความคิดเห็นต่อความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนาม …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *