Breaking News
Home / Outside News and Events / ขอเชิญร่วมเดินทางสำรวจโอกาสและลู่ทางการลงทุนในสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ

ขอเชิญร่วมเดินทางสำรวจโอกาสและลู่ทางการลงทุนในสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ

เรียน    ท่านนักธุรกิจ/ผู้สนใจ

สิ่งที่ส่งมาด้วย

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ร่วมกับสภาธุรกิจไทย-บังกลาเทศมีกำหนดการจัดกิจกรรมสำรวจโอกาสและลู่ทางการลงทุนในสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ในระหว่างวันที่ 25 – 28 เมษายน 2561 นำคณะโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจโอกาสลู่ทางและศักยภาพการลงทุนของสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรมเกษตรและเกษตรแปรรูป อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน อุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องจักรและอุปกรณ์การเกษตร และการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม อีกทั้งเพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์กับหน่วยงานในพื้นที่ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ รายละเอียดกำหนดการเดินทางตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

สำนักงาน จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว หากท่านสนใจกรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ภายในวันที่ 9 เมษายน 2561 หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ นางสาวณคริศร คล้ายแก้ว โทร. 02 553 8155 หรือ    E-mail nakrisorn@boi.go.th และนางสาวกัญญาณี ปุสเดโว โทร. 02 553 8139 หรือ E-mail kalyanee@boi.go.th  กองส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ

Check Also

จัดฝึกอบรม: การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยระบบอัตโนมัติและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ยุค 4.0

กอ.กส.กสอ.จัดฝึกอบรม: การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยระบบอัตโนมัติและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ยุค 4.0 (รุ่นที่ 2) วันที่ 13 – 15 และ 20 – 22 กุมภาพันธ์ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *