Home / Outside News and Events / ขอเชิญร่วมออกร้านจำหน่ายสินค้าโครงการธงฟ้าราคาประหยัด ลดค่าครองชีพประชาชน ระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 4 ตุลาคม 2559

ขอเชิญร่วมออกร้านจำหน่ายสินค้าโครงการธงฟ้าราคาประหยัด ลดค่าครองชีพประชาชน ระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 4 ตุลาคม 2559

ด้วยกระทรวงพาณิชย์ กำหนดจัดโครงการธงฟ้าราคาประหยัด ลดค่าครองชีพประชาชน โดยการจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ที่จำเป็นต่อการครองชีพ ในราคาต่ำกว่าท้องตลาด จำนวนทั้งสิ้น 300 คูหา (ขนาด 3 x 3 เมตร)  ระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 4 ตุลาคม 2559 ณ นิคมสินสาคร จังหวัดสมุทรสาคร  นั้น

ในการนี้ กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดสรรพื้นที่ให้จำนวน 50 คูหา (โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ยกเว้นร้านค้าที่ต้องการใช้ไฟเป็นกรณีพิเศษฯ) โดยขอให้ ส.อ.ท.เชิญสมาชิกผู้ผลิตสินค้า อาทิ เสื้อผ้า  เครื่องใช้ในครัวเรือน ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ อาหารสำเร็จรูป ของใช้ในชีวิตประจำวัน ร่วมจำหน่ายสินค้าในงานดังกล่าว

          ทั้งนี้ จึงขอเรียนเชิญสมาชิกกลุ่มฯ ที่สนใจร่วมจำหน่ายสินค้าในงานดังกล่าว โดยแจ้งความจำนงค์ตามแบบตอบรับฯ มายังฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม E-mail : somsakr@off.fti.or.th  รับสมัครถึงวันที่ 21 กันยายน 2559 ก่อนเวลา 16.00 น. เพื่อประสานแจ้งกระทรวงพาณิชย์ทราบต่อไป

เอกสารดาวน์โหลด : ใบสมัครเข้าร่วมโครงการธงฟ้าราคาประหยัดธงฟ้าระดับภาค จ.สมุทรสาคร

Check Also

จัดฝึกอบรม: การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยระบบอัตโนมัติและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ยุค 4.0

กอ.กส.กสอ.จัดฝึกอบรม: การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยระบบอัตโนมัติและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ยุค 4.0 (รุ่นที่ 2) วันที่ 13 – 15 และ 20 – 22 กุมภาพันธ์ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *