Home / Outside News and Events / ขอเชิญร่วมสัมมนา “Branding and Packaging เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าสู่ตลาด FTA”

ขอเชิญร่วมสัมมนา “Branding and Packaging เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าสู่ตลาด FTA”

เรื่อง    ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “Branding and Packaging เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าสู่ตลาด FTA”

เรียน    ผู้ประกอบการที่สนใจ

สิ่งที่ส่งมาด้วย  1. กำหนดการสัมมนา  2. แบบตอบรับ

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศมีกำหนดจัดสัมมนา เรื่อง “Branding and Packaging เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าสู่ตลาด FTA” ในวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2559 เวลา 8.00 – 17.00 น. ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอรืด รัชดา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการได้รับทราบความสำคัญ เทคนิคและกลยุทธ์ในการสร้างแบรนด์และบรรจุภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จัก นั้น

ในการนี้ ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศใคร่ขอเรียนเชิญทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมสัมมนาตามวันและเวลาดังกล่าว และใคร่ขอแจ้งผลตอบรับเข้าร่วมงานสัมมนาไปยังคุณอัจฉรา  ทวีรัตน์ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ที่ Fax 02-547-5618, 02-547-5610 หรือ E-mail: achara_dtn@hotmail.com

Check Also

CENTRESTAGE 2019 – Buyer Incentive Programmes

HKTDC will organise the CENTRESTAGE 2019 which is the fashion fair showcasing of new collection …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *