Breaking News
Home / Outside News and Events / ขอเชิญร่วมสัมมนา “Branding and Packaging เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าสู่ตลาด FTA”

ขอเชิญร่วมสัมมนา “Branding and Packaging เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าสู่ตลาด FTA”

เรื่อง    ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “Branding and Packaging เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าสู่ตลาด FTA”

เรียน    ผู้ประกอบการที่สนใจ

สิ่งที่ส่งมาด้วย  1. กำหนดการสัมมนา  2. แบบตอบรับ

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศมีกำหนดจัดสัมมนา เรื่อง “Branding and Packaging เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าสู่ตลาด FTA” ในวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2559 เวลา 8.00 – 17.00 น. ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอรืด รัชดา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการได้รับทราบความสำคัญ เทคนิคและกลยุทธ์ในการสร้างแบรนด์และบรรจุภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จัก นั้น

ในการนี้ ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศใคร่ขอเรียนเชิญทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมสัมมนาตามวันและเวลาดังกล่าว และใคร่ขอแจ้งผลตอบรับเข้าร่วมงานสัมมนาไปยังคุณอัจฉรา  ทวีรัตน์ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ที่ Fax 02-547-5618, 02-547-5610 หรือ E-mail: achara_dtn@hotmail.com

Check Also

กฎกระทรวงกำหนดจำนวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทำงานฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560

เรื่อง    ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดจำนวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทำงาน และจำนวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้องนำส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 5 ตุลาคม 2560 เอกสารดาวน์โหลด กฎกระทรวงกำหนดจำนวนคนพิการที่่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทำงานฯ (ฉบับที่่ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *