Breaking News
Home / Outside News and Events / ขอเชิญร่วมงาน Board of Trade of Thailand : CEO Talk ในหัวข้อ A case study talk on Corporate Governance by Mr. Michael Woodford, MBE

ขอเชิญร่วมงาน Board of Trade of Thailand : CEO Talk ในหัวข้อ A case study talk on Corporate Governance by Mr. Michael Woodford, MBE

ด้วย คุณกฤษฎา เปี่ยมพงศ์สานต์ ที่ปรึกษา หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และประธานคณะกรรมการเจรจาความตกลงการค้าระหว่างประเทศ มีกำหนดจัดงาน  Board of Trade of Thailand : CEO Talk ในหัวข้อ A case study talk on Corporate Governance by Mr. Michael Woodford, MBE ซึ่งได้รับเกียรติจาก Mr. Michael Woodford อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Olympus Corporation เป็นผู้บรรยายพิเศษเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจประเด็นบรรษัทภิบาลให้แก่ภาคเอกชนไทย

 

ในการนี้ ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน สภาหอการค้าฯ จึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมงานดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม2560  ระหว่างเวลา 14.00-16.00 น. ณ Activity Hall อาคารบรรเจิด ชลวิจารณ์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  ดังมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ทั้งนี้ หากท่านประสงค์จะเข้าร่วมงานดังกล่าว โปรดแจ้งผลการตอบรับทางลิงค์ https://goo.gl/B2hLo8  หรือทางอีเมล ayut.ja@thaichamber.org ภายในวันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560

เอกสารดาวน์โหลด :

Draft Programme (1)

Michael Woodford-Bio

Check Also

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Kedah Princes in King Chulalongkorn’s Court: a story by Daughter/Niece”

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ ตามที่ ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้รับแจ้งจากกระทรวงการต่างประเทศว่า จะมีการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Kedah Princes in King Chulalongkorn’s Court: a story …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *