Breaking News
Home / Outside News and Events / ขอเชิญร่วมงานการประชุมนานาชาติด้านการออกแบบแฟชั่น International Fashion

ขอเชิญร่วมงานการประชุมนานาชาติด้านการออกแบบแฟชั่น International Fashion

1915-37-44

เอกสารดาวนฺ์โหลด หนังสือเชิญร่วมงานการประชุมนานาชาติด้านการออกแบบแฟชั่น

Check Also

เรียนเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาสินค้าต้นแบบ Creative Lab โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ระหว่างวันที่ 19-23 เมษายน 2561 ภายในงาน STYLE เดือนเมษายน 2561 ณ Creative Lab ฮอลล์ EH105 ไบเทค บางนา

เรียนเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาสินค้าต้นแบบ Creative Lab โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ระหว่างวันที่ 19-23 เมษายน 2561 ภายในงาน STYLE เดือนเมษายน 2561 ณ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *