Breaking News
Home / Outside News and Events / ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งาน Sri Lanka Investment & Business Conclave 2017

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งาน Sri Lanka Investment & Business Conclave 2017

สำนักพัฒนาตลาดธุรกิจไทยในต่างประเทศ 1 ขอส่งหนังสือที่ พณ 0909.4/35 ลงวันที่ 6 มกราคม 2560 เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่มงาน Sri Lanka Investment & Business Conclaves 2017 และประชาสัมพันธ์ไปยังสมาชิกของท่าน รายละเอียดตามไฟล์แนบ

เอกสารดาวน์โหลด

Check Also

เรียนเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาสินค้าต้นแบบ Creative Lab โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ระหว่างวันที่ 19-23 เมษายน 2561 ภายในงาน STYLE เดือนเมษายน 2561 ณ Creative Lab ฮอลล์ EH105 ไบเทค บางนา

เรียนเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาสินค้าต้นแบบ Creative Lab โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ระหว่างวันที่ 19-23 เมษายน 2561 ภายในงาน STYLE เดือนเมษายน 2561 ณ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *