Home / Outside News and Events / การใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือ ของบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

การใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือ ของบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

เรียน  สมาชิกสมาคมฯ

เรื่อง  การอนุญาตให้ใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือในโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ได้มีประกาศที่ ป.1/2559  เรื่องการอนุญาตให้ใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือในโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน  จะสิ้นสุดภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2561  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562   BOI จะอนุญาตให้ใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจ้างแรงงานระหว่างรัฐ (MOU) ตามเงื่อนไขที่กระทรวงแรงงานกำหนด  ทั้งนี้สามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดได้ที่ www.doe.go.th หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมจัดหางาน กระทรวงแรงงาน หมายเลขโทรศัพท์  02-354 1763 หรือ 02-2354 1768

สมาคมฯ จึงเรียนมายังท่าน สมาชิกที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน เพื่อโปรดทราบและเตรียมความพร้อมในการใช้แรงงานต่างด้าวตาม ข้อกำหนดของ BOI และกระทรวงแรงงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย

ชัญญานุช  สุขจันทร์

Check Also

CENTRESTAGE 2019 – Buyer Incentive Programmes

HKTDC will organise the CENTRESTAGE 2019 which is the fashion fair showcasing of new collection …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *