Breaking News
Home / Law & Regulations / กรมศุลกากร ปรับเวลาการเข้าร่วม โครงการตรวจสอบการเสียภาษีอากร ให้ผู้ประกอบการ ถึง 31 สิงหาคม 2560

กรมศุลกากร ปรับเวลาการเข้าร่วม โครงการตรวจสอบการเสียภาษีอากร ให้ผู้ประกอบการ ถึง 31 สิงหาคม 2560

เรื่อง      กรมศุลกากร ปรับเวลาการเข้าร่วม “โครงการตรวจสอบการเสียภาษีอากร”  ให้ผู้ประกอบการ ถึง 31 สิงหาคม 2560

เรียน     สมาชิกสมาคมฯ   สำคัญมาก

เอกสารดาวน์โหลด : กรมศุลกากร ปรับเวลาเข้าร่วมโครงการการตรวจสอบภาษี

เนื่องด้วยกรมศุลกากร  ได้ปรับเวลาการเข้าร่วม “ โครงการตรวจสอบการเสียภาษีอากร ให้ผู้ประกอบการ   ถึง 31 สิงหาคม 2560 กรมศุลกากร  ซึ่งได้ปรับเวลาการเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 ที่จะมีผลบังคับใช้ในเดือนพฤศจิกายน 2560 นี้   โดยที่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการพิจารณาคดีจากกรมศุลกากร โดยการผ่อนผันการปรับ และไม่ต้องเสียเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 1 ต่อเดือนของค่าอากรที่นำมาชำระ  ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบค่ะ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

Check Also

CENTRESTAGE 2019 – Buyer Incentive Programmes

HKTDC will organise the CENTRESTAGE 2019 which is the fashion fair showcasing of new collection …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *