Breaking News
Home / Law & Regulations / กฎกระทรวงกำหนดจำนวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทำงานฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560

กฎกระทรวงกำหนดจำนวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทำงานฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560

เรื่อง    ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดจำนวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทำงาน และจำนวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้องนำส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 5 ตุลาคม 2560

เอกสารดาวน์โหลด

โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

  1. นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการที่ไม่ได้รับคนพิการเข้าทำงานตามมาตรา 33 และไม่จัดให้สัมปทานฯ ตามมาตรา 35 ให้ส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามมาตรา 34 เป็นรายปี โดยขยายระยะเวลาการส่งเงินเข้ากองทุนฯ ภายในวันที่ 31 มีนาคม ของแต่ละปี (จากเดิมภายใน 31 มกราคม ของแต่ละปี)
  2. นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการที่รับคนพิการเข้าทำงานตามมาตรา 33 หรือจัดให้สัมปทานฯ ตามมาตรา 35 แต่ระหว่างปีปฏิบัติไม่ครบตามกำหนด ให้ส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามจำนวนวันที่ไม่ได้ปฏิบัติให้ครบตามกำหนด เว้นแต่ได้มีการดำเนินการภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ไม่ได้ปฏิบัติให้ครบตามเงื่อนไข
  3. นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการที่ได้ส่งเงินเข้ากองทุนฯ ตามมาตรา 34 แล้ว แต่ในระหว่างปี  

      ได้รับคนพิการเข้าทำงานตามมาตรา 33 หรือจัดให้สัมปทานตามมาตรา 35 ได้ครบในภายหลัง

      ให้สามารถยื่นคำขอต่อกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อขอรับเงินที่ได้ส่งเข้า

      กองทุนฯ คืนได้ตามจำนวนค่าจ้างที่ได้จ่ายไปจริง แต่ไม่เกินจำนวนเงินเฉลี่ยเป็นรายวันที่ได้ส่ง       

      เข้ากองทุนฯ คูณด้วยจำนวนวันที่ได้จ้างจริง และคูณด้วยจำนวนคนพิการที่ได้จ้างจริง

 

สามารถดาวน์โหลดกฎกระทรวงฯ ฉบับเต็ม และคู่มือการใช้งานระบบรายงานการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-service) สำหรับสถานประกอบการ ได้ที่ www.ftijob.com คลิ๊กที่นี่ goo.gl/KLmF5y

 

ฝ่ายสนับสนุนนโยบายการค้า

สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย

Check Also

CENTRESTAGE 2019 – Buyer Incentive Programmes

HKTDC will organise the CENTRESTAGE 2019 which is the fashion fair showcasing of new collection …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *