Breaking News
Home / Outside News and Events / ขอเรียนเชิญ สมาชิกสมาคมฯ ที่สนใจเข้าร่วมงาน In Style Hong Kong วันที่ 6 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี่ ตั้งแต่เวลา 8.30 ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ขอเรียนเชิญ สมาชิกสมาคมฯ ที่สนใจเข้าร่วมงาน In Style Hong Kong วันที่ 6 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี่ ตั้งแต่เวลา 8.30 ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ขอเรียนเชิญ สมาชิกสมาคมฯ ที่สนใจเข้าร่วมงาน In Style Hong Kong วันที่ 6 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี่ ตั้งแต่เวลา 8.30 ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ดาวน์โหลด : ISHK Factsheet + Programme (TH) 

ลงทะเบียนออนไลน์

***กรุณาระบุ Reference Code: TGMA หรือ IOB ในการลงทะเบียนออนไลน์***

  • TGMA:ในกรณีที่เป็นผู้ลงทะเบียนทั่วไปที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพฯ รวมถึง สมุทรสาคร สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี ฉะเชิงเทรา
  • IOB:ในกรณีที่เป็นผู้ลงทะเบียนที่อยู่นอกเขตกรุงเทพฯ จะได้รับการสนับสนุนงบการเดินทางพิเศษเป็นจำนวน3,000 บาท

InstyleHK

หรือดาวน์โหลดใบสมัคร

  • กรณีบริษัทอยู่ในเขตกรุงเทพฯ รวมถึง สมุทรสาคร สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี ฉะเชิงเทรา : ISHK Registration Form (TGMA)
  • กรณีบริษัทอยู่นอกเขตกรุงเทพ สมุทรสาคร สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี ฉะเชิงเทรา : ISHK Registration Form (Outside Bangkok)

ส่งกลับมาที่ Email: trade@thaigarment.org

Check Also

กฎกระทรวงกำหนดจำนวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทำงานฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560

เรื่อง    ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดจำนวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทำงาน และจำนวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้องนำส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 5 ตุลาคม 2560 เอกสารดาวน์โหลด กฎกระทรวงกำหนดจำนวนคนพิการที่่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทำงานฯ (ฉบับที่่ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *