Breaking News
Home / Outside News and Events

Outside News and Events

ข้อมูลความสารที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทยจากหน่วยงานภาครัฐ และ เอกชน

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา “Central Coastal Viet Nam: Potential and Opportunities for Thai Investors”

เรียน     ท่านผู้ประกอบการ เอกสารดาวน์โหลด : registration form Tentative agenda 8.9.2017 ด้วยสำนักงานการค้าเวียดนามประจำประเทศไทย (Vietnam Trade Office) มีกำหนดจัดการสัมมนาในหัวข้อ “Central Coastal Viet Nam: Potential and Opportunities for Thai Investors” ในวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 ระหว่างเวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้อง Lotus 5-7 โรงแรม เซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเชิงนโยบาย กฎระเบียบ และแนวทางในการเข้าไปลงทุนทางจังหวัดชายฝั่งทะเลภาคกลางของเวียดนามแก่ภาคเอกชนไทยที่มีความสนใจ ดังมีกำหนดการสัมมนาตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ท่านที่สนใจกรุณาแจ้งเข้าร่วมงานสัมมนาตามแบบฟอร์มลงทะเบียนที่อีเมล์ hieu.pt989@gmail.com  ภายในวันที่ 3 ตุลาคม …

Read More »

เรียนเชิญผู้ประกอบการ เข้าร่วมงาน Thailand and Innovation Design Expo (T.I.D.E) 2017 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ และจัดกิจกรรม Workshop ในวันที่ 15 กันยายน 2560 ในหัวข้อ

เรียนเชิญผู้ประกอบการ เข้าร่วมงาน Thailand and Innovation Design Expo (T.I.D.E) 2017 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ และจัดกิจกรรม Workshop ในวันที่ 15 กันยายน 2560 ในหัวข้อ   การวิเคราะห์แนวโน้มตลาดต่างประเทศด้วย WIPO Global Brand & Design Databases – การตรวจสอบชื่อแบรนด์และแบบผลิตภัณฑ์ และโอกาสการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าและแบบผลิตภัณฑ์ในต่างประเทศด้วย WIPO Global Brand & Design Databases   การสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจจากภูมิปัญญาด้วยแนวคิดปัญญานำทุน (Frugal Innovation) เพื่อการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ หนึ่งใน Theme ของการนำเสนอ :    ผู้สูงอายุกับนวัตกรรม   ตัวอย่างนวัตกรรมที่จะนำเสนอดังนี้ – Sleeping …

Read More »

เริยนเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมงาน RetailEX ASEAN 2017

ขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านของสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย TGMA เข้าร่วมเป็นแขก VIP ในงาน RetailEX ASEAN 2017 สมาชิกทุกท่านสามารถลงทะเบียนได้ที่ไฟล์แนบใน Excel นะครับ และท่านสามารถดูรายละเอืยดเพิ่มเติมได้ที่ไฟล์ PDF ที่แนบมา หรือติดต่อที่ 02 833 5284 เอกสารดาวน์โหลด :  Official Invitation Letter_VIP_TH_24082017 Registration List at RetailEX ASEAN Email this page

Read More »

งานเครื่องจักรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีนที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-29 กันยายน 2560 ณ Shanghai New Int’l EXPO Center ประเทศจีน

CISMA SHANGHAI 2017   งานเครื่องจักรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีนที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-29 กันยายน 2560 ณ Shanghai New Int’l EXPO Center ประเทศจีน ผู้ประกอบการรายใดสนใจเข้าร่วมชมงาน ทางสมาคมฯ สามารถประสานงานกับพาร์เนอร์เพื่อช่วยจองโรงแรมและลงทะเบียนออนไลน์ ภายในวันศุกร์ก่อน 12.00 น.   ผู้ที่ในใจติดต่อ: ฝ่ายพัฒนาอุตสาหกรรม: คุณโสภิตา โทร 02-681-2222 ต่อ 106 Email this page

Read More »

กรมศุลกากร ปรับเวลาการเข้าร่วม โครงการตรวจสอบการเสียภาษีอากร ให้ผู้ประกอบการ ถึง 31 สิงหาคม 2560

เรื่อง      กรมศุลกากร ปรับเวลาการเข้าร่วม “โครงการตรวจสอบการเสียภาษีอากร”  ให้ผู้ประกอบการ ถึง 31 สิงหาคม 2560 เรียน     สมาชิกสมาคมฯ   สำคัญมาก เอกสารดาวน์โหลด : กรมศุลกากร ปรับเวลาเข้าร่วมโครงการการตรวจสอบภาษี เนื่องด้วยกรมศุลกากร  ได้ปรับเวลาการเข้าร่วม “ โครงการตรวจสอบการเสียภาษีอากร”  ให้ผู้ประกอบการ   ถึง 31 สิงหาคม 2560 กรมศุลกากร  ซึ่งได้ปรับเวลาการเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 ที่จะมีผลบังคับใช้ในเดือนพฤศจิกายน 2560 นี้   โดยที่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการพิจารณาคดีจากกรมศุลกากร โดยการผ่อนผันการปรับ และไม่ต้องเสียเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 1 ต่อเดือนของค่าอากรที่นำมาชำระ  ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบค่ะ จึงเรียนมาเพื่อทราบ Email this page

Read More »

ด่วนมาก+++ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ Eyes on Africa : Building Business Networking 2017

เรียน    ผู้ประกอบการเครื่องนุ่งห่มที่สนใจ   สิ่งที่ส่งมาด้วย  หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ จากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ใบสมัคร รายละเอียดโครงการ กำหนดการ ด้วยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ มีกำหนดจัดโครงการ Eyes on Africa : Building Business Networking ณ สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ เพื่อแสวงหาตัวแทนจำหน่าย การต่อยอดธุรกิจ และแสวงหาผู้ร่วมลงทุนในทวีปแอฟริกา ระหว่างวันที่ 17-24 กันยายน 2560 โครงการ Eyes on Africa : Building Business Networking 2017 นี้เป็นโครงการสำหรับผู้ประกอบการไทยที่ต้องการขยายการค้าและการลงทุนไปยังตลาดแอฟริกาใต้ รวมถึงกระจายสู่ประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค รวมทั้งเป็นช่องทางในการพบปะเจรจาการค้า แสวงหาแหล่งวัตถุดิบ การต่อยอดธุรกิจ ตลอดจนนำไปสู่การแสวงหาโอกาสในการลงทุนร่วมกัน รายละเอียดค่าใช้จ่าย  – กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จะรับผิดชอบค่าบัตรโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัด (1 ท่าน/1 บริษัท) ค่าดำเนินการในการเจรจาการค้า ค่าจ้างล่าม ค่าพาหนะส่วนรวม …

Read More »

เรื่อง ด่วนที่สุด แจ้งวิธีการสมัครและเงื่อนไขการสมัครบัตรเดินทาง APEC CARD เพิ่มเติม

เรียน  ท่านสมาชิกหอการค้าไทย/ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย/ หอการค้าจังหวัด/ สมาคมการค้า/ หอการค้าต่างประเทศ ตามที่  สำนักงานคณะกรรมการร่วม 3 สถาบัน (กกร.) ได้เปิดใช้การสมัครบัตร APEC CARD ทาง Online เริ่มตั้งแต่เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 นั้น หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ขอแจ้งเงื่อนไขการสมัครให้แก่ท่านสมาชิกทราบก่อนการสมัคร ดังนี้ ท่านสมาชิกต้องตรวจสอบหน่วยงานที่ท่านเป็นสมาชิกให้ถูกต้อง ก่อนการชำระเงินค่าสมัคร !!! ท่านต้องตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิสมัครขอรับบัตรเดินทางฯ ต้องเป็นนักธุรกิจที่มีอายุ 25 ปีขึ้นไป และเป็นผู้ประกอบการสัญชาติไทย ที่เป็นเจ้าของกิจการ กรรมการ หรือผู้บริหารระดับสูงของธุรกิจที่ได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายไทย และมีการดำเนินธุรกิจต่อต่อกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี กรณีท่านดำเนินการยืนยันสมัครผ่านระบบ Online เป็นที่เรียบร้อย หากข้อมูลการสมัครและคุณสมบัติไม่ถูกต้อง (ตามข้อ 2) ระบบจะทำการปฎิเสธการสมัครของท่าน โดยสำนักงานคณะกรรมการร่วม 3 สถาบัน  จะหักเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการ 1,500  …

Read More »

เพื่อพิจารณา : ขอเรียนเชิญให้เกียรติเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมให้ความเห็น และข้อเสนอแนะต่อผลงานวิชาการในงานสัมมนาเรื่อง “ประเทศไทยได้ประโยชน์จากการค้าจริงหรือฯ” วันที่ 21 สิงหาคม 2560

เรียน    ประธานกลุ่มฯ เครื่องนุ่งห่ม ประธานกลุ่มฯ เทคโนโลยีสารสนเทศ ประธานกลุ่มฯ ปิโตรเคมี ประธานกลุ่มฯ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ประธานกลุ่มฯ ยานยนต์ ประธานกลุ่มฯ สิ่งทอ ประธานกลุ่มฯ อาหาร เอกสารดาวน์โหลด : หนังสือเชิญสัมมนาวิชาการ (21 ส.ค.60) ด้วย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ร่วมกับ มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง กำหนดจัดสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง “ประเทศไทยได้ประโยชน์จากการค้าจริงหรือฯ” โดยมีการบรรยายเรื่อง “ผลการดำเนินโครงการศึกษามูลค่าการค้าจากมูลค่าเพิ่ม (Trade in Value Added) ของภาคอุตสาหกรรมไทย” สำหรับ 5 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ประกอบด้วย 1) อุตสาหกรรมยานยนต์ 2) อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ และอิเล็กทรอนิกส์ 3) อุตสาหกรรมสิ่งทอ และเครื่องนุ่งห่ม 4) อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 5) อุตสาหกรรมอาหาร …

Read More »

เชิญนักออกแบบไทยเข้าร่วมฟังสัมมนาหัวข้อ “FASHION BRAND : FROM LOCAL TO GLOBAL ไขกลยุทธ์ สร้างแบรนด์แฟชั่นไทยสู่เวทีโลก| 24 ส.ค. 2560

เรื่อง      เชิญผู้ประกอบการและนักออกแบบไทยเข้าร่วมฟังสัมมนาหัวข้อ “FASHION BRAND : FROM   LOCAL TO GLOBAL ไขกลยุทธ์ สร้างแบรนด์แฟชั่นไทยสู่เวทีโลก” เรียน      ผู้ประกอบการเครื่องนุ่งห่มที่สนใจ สิ่งที่ส่งมาด้วย        กำหนดการ            ด้วยศูนย์องค์ความรู้ด้านลักชัวรี่ (LUXELLENCE CENTER) ภายใต้การบริหารงานของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดงานสัมมนา หัวข้อ “FASHION BRAND : FROM LOCAL TO GLOBAL ไขกลยุทธ์ สร้างแบรนด์แฟชั่นไทยสู่เวทีโลก” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560 เวลา 13:00 -16:30 น. ณ  Luxellence Learning …

Read More »