Breaking News
Home / Outside News and Events

Outside News and Events

ข้อมูลความสารที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทยจากหน่วยงานภาครัฐ และ เอกชน

Qurated Fashion Incubation Project (Workshop Project)

เปิดรับสมัครแล้ว!! โครงการ เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการสินค้าแฟชั่น (Product Design Development Workshop) เพื่อเข้าร่วมงานแสดงสินค้าแฟชั่นและงานแสดงสินค้าเครื่องหนังปี 2560 (ปิดรับสมัคร 5 เมษายน 2560) เปิดรับสมัครแล้ว!! โครงการ เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการสินค้าแฟชั่น (Product Design Development Workshop) เพื่อเข้าร่วมงานแสดงสินค้าแฟชั่นและงานแสดงสินค้าเครื่องหนังปี 2560 หรือ Qurated Fashion Incubation Project จากสำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาขึ้นสำหรับผู้ประกอบการที่ร่วมงานแสดงสินค้า BIFF&BIL 2017 ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดโครงการ Email this page

Read More »

เปิดรับสมัครแล้ว!!! โครงการพัฒนาธุรกิจแฟชั่นของผู้ประกอบการแฟชั่นแบรนด์ในตลาดญี่ปุ่น (Thai Brands Coaching Project in Japan)

เปิดรับสมัครแล้ว!!! โครงการพัฒนาธุรกิจแฟชั่นของผู้ประกอบการแฟชั่นแบรนด์ในตลาดญี่ปุ่น (Thai Brands Coaching Project in Japan) ด้วยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้กำหนดจัดโครงการสร้างผู้ประกอบการสินค้าแฟชั่นที่มีแบรนด์ของไทยให้สามารถสร้างแบรนด์และขยายช่องทางการตลาดไปยังประเทศญี่ปุ่น (Thai Brands Coaching Project in Japan) ระหว่างเดือนมีนาคม – กรกฎาคม 2560 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ในการนี้ สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์ พิจารณาแล้วเห็นว่า การเข้าร่วมโครงการดังกล่าวจะเป็นโอกาสอันดีที่ผู้ประกอบการไทยจะได้ต่อยอดทางธุรกิจโดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด   ในรูปแบบ Pop-up Store ในห้างสรรพสินค้าชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งยังเป็นการทดสอบตลาดสินค้าแฟชั่นที่มีแบรนด์ของไทยให้เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคในตลาดญี่ปุ่นมากขึ้น โดยกรมฯ จะเชิญผู้เชี่ยวชาญจากญี่ปุ่นมาให้คำแนะนำกับผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ และนำสินค้าของผู้ประกอบการไปทดลองตลาดในรูปแบบ Pop-up Store ในห้างสรรพสินค้าหรือ Fashion Store ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น (รายละเอียดของโครงการและกำหนดการตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2) ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ประกอบการ/นักออกแบบ สินค้าแฟชั่นที่มีแบรนด์ …

Read More »

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา หัวข้อ นาโนปลอดภัยสร้างอุตสาหกรรมไทยอย่างยั่งยืน และ หัวข้อ นาโนเทคโนโลยี: มาตรวิทยานาโน การวิเคราะห์ทดสอบ และมาตรฐานแนวทางนาโนเทคโนโลยีกับการสนับสนุนภาคอุตสาหกรรม

ด้วย สวทช. ได้กำหนดจัดสัมมนา หัวข้อ “นาโนปลอดภัยสร้างอุตสาหกรรมไทยอย่างยั่งยืน” และ หัวข้อ “นาโนเทคโนโลยี: มาตรวิทยานาโน การวิเคราะห์ทดสอบ และมาตรฐานแนวทางนาโนเทคโนโลยีกับการสนับสนุนภาคอุตสาหกรรม” ในวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม  2560 เวลา 9.00 – 15.20 น. ณ อาคารสำนักงานกลาง(CO) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ เวลา 9.00 – 12.00 น.           สัมมนา หัวข้อ นาโนปลอดภัยสร้างอุตสาหกรรมไทยอย่างยั่งยืน เวลา 13.30 – 15.20 น.          สัมมนา หัวข้อ นาโนเทคโนโลยี: มาตรวิทยานาโน การวิเคราะห์ทดสอบ และมาตรฐานแนวทางนาโนเทคโนโลยีกับการสนับสนุนภาคอุตสาหกรรม ดังมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ ในการนี้ ฝ่าย สส. …

Read More »

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม เรื่อง “การใช้ประโยชน์จาก E-Commerce ในการดำเนินธุรกิจ”

ด้วย หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สภาธุรกิจเอเชียตะวันออก (East Asia Business Council : EABC) และ The-Japan External Trade Organization (JETRO) ในการดำเนินการออก โดย JETRO ได้จัดทำแบบสอบถาม เรื่อง “การใช้ประโยชน์จาก E-Commerce ในการดำเนินธุรกิจ” ขึ้น มีเป้าหมายเพื่อนำความเห็นต่าง ๆ ของภาคธุรกิจในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออก มาเป็นข้อมูลในการจัดทำแนวทางการพัฒนารูปแบบ และประสิทธิภาพของ E-Commerce เพื่อเป็นเครื่องมือ ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันแก่ภาคธุรกิจต่อไป ในการนี้ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์มายังท่านในการตอบแบบสอบถามดังกล่าว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) และส่งกลับไปยัง ฝ่ายธุรกิจการค้าและความร่วมมือระหว่างประเทศ ทาง e-mail :suranart.po@thaichamber.org ภายในวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560 เอกสารดาวน์โหลด :EC_Questionnaire Email this page

Read More »

เชิญสมัครเข้าร่วมโครงการจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทยประจำปี 2560

เนื่องด้วย หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสมาชิกหอการค้าไทย หอการค้าจังหวัดทั่วประเทศ สมาชิกสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  สมาชิกของสมาคมการค้าที่เป็นสมาชิกสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ให้นำหลักจรรยาบรรณ บรรษัทภิบาลไปใช้ในการบริหารจัดการองค์กรเพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าและความยั่งยืนของธุรกิจมากยิ่งขึ้น จึงจัดให้มีโครงการประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น  หอการค้าไทย ต่อเนื่องมา นับตั้งแต่ปี 2546 จนถึงปัจจุบัน ในปี 2560 (เป็นปีที่ 15) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ประกอบการสมาชิกที่มีผลการดำเนินงานดีเด่นด้านจรรยาบรรณ บรรษัทภิบาลครบตามหลักเกณฑ์มาตรฐานของหอการค้าไทย ที่คณะกรรมการพิจารณากำหนด ในอันที่จะส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กรธุรกิจของท่านที่ยั่งยืนในระยะยาว รวมทั้งสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายต่อสาธารณชนมากยิ่งขึ้น ในการนี้ หอการค้าไทย พิจารณาเห็นว่าการเข้าร่วมโครงการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาธุรกิจของท่านให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงในระยะยาว ดังนั้นจึงใคร่ขอเรียนเชิญบริษัทของท่านสมัครเข้าร่วม “โครงการประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2560” โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น หมดเขตรับสมัครวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาสังคมและเสริมสร้างธรรมาภิบาล หอการค้าไทย โทรศัพท์ 02-018-6888 ต่อ 2870,2880 (เกรียงศักดิ์)     โทรสาร 02-622-1001 หรือ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thaichamber.org Email this …

Read More »

สัมมนา SMEs Go Online พลิกธุรกิจก้าวกระโดดด้วยออนไลน์ (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ ETDA กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กำหนดจัดงานสัมมนาภายใต้ชื่อ  SMEs Go Online พลิกธุรกิจก้าวกระโดดด้วยออนไลน์ ซึ่งจะจัดขึ้น ในวันที่ 28 – 29 มีนาคม นี้ ณ แจ้งวัฒนะฮอลล์ ชั้น 5ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา แจ้งวัฒนะ (ไม่มีค่าใช้จ่าย) ภายในงานมีวิทยากรผู้มากความสามารถในแวดวงอีคอมเมิร์ซและการตลาดออนไลน์ รวมถึงมาร่วมเรียนรู้จากประสบการณ์ ตรงของผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จจากธุรกิจออนไลน์ สามารถลงทะเบียน ฟรี www.SMEsGoOnline.com/training Email this page

Read More »

(สภาหอการค้าฯ) ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา “Uplift CLMV Experience: เปิดประตู CLMV สู่โลกการค้าเสรีอาเซียน”

ด้วย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมกับ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กำหนดจัดงานสัมมนาหัวข้อ “Uplift CLMV Experience: เปิดประตู CLMV สู่โลกการค้าเสรีอาเซียน” ในวันพุธที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 8.00 – 16.30 น. ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ โดยมีรายละเอียดกำหนดการสัมมนาตามเอกสารแนบ 1 ในการนี้ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงานสัมมนาฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านมีความประสงค์จะเข้าร่วมงาน สามารถลงทะเบียนออนไลน์ผ่านแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ได้โดย คลิกที่ปุ่มด้านล่างนี้    หรือ คลิกเข้าไปที่ลิ้งค์นี้ https://docs.google.com/a/thaichamber.org/forms/d/e/1FAIpQLSdHr_1ipm5J69PGnGGJjZ6FHE0QQlmhALyS01RWbMLSveAD7Q/viewform หากท่านไม่สามารถกดเข้าไปยัง Link เพื่อลงทะเบียนออนไลน์ได้ โปรดกรอกข้อมูลของท่าน ลงในแบบตอบรับ ตามเอกสารแนบ 2 แล้วส่งกลับไปยังฝ่ายธุรกิจการค้าและการผลิต สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ที่อีเมล์ siripa.do@thaichamber.org ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560 ด้วย  ด่วนจำนวนจำกัด!  ท่านสามารถเข้าร่วมงานสัมมนาดังกล่าว ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย     สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม …

Read More »

แบบสำรวจโพล เรื่องทิศทางการส่งออกและการลงทุนไทย ปี 2560 (ส.อ.ท.)

สิ่งที่ส่งมาด้วย      แบบสำรวจความคิดเห็น ด้วย ฝ่ายเศรษฐกิจและวิชาการ  สภาอุตสาหกรรมฯ ร่วมกับ นิด้าโพล  จัดทำแบบสำรวจโพล เรื่องทิศทางการส่งออกและการลงทุนไทย ปี 2560 เพื่อให้ทราบภาวะการส่งออกและการลงทุนไทยปี 2560 และแนวทางการพัฒนาวงการอุตสาหกรรม และจะจัดให้มีการแถลงข่าว ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้  ในการนี้ ฝ่ายเศรษฐกิจและวิชาการ จึงขอนำส่งแบบสำรวจ เรื่องทิศทางการส่งออกและการลงทุนไทย ปี 2560 มายังท่านเพื่อให้กลุ่มอตสาหกรรม ตอบแบบสำรวจดังกล่าว  ทั้งนี้ โปรดส่งกลับมายังฝ่ายเศรษฐกิจและวิชาการ คุณอรมัย  ไชยเสนา  โทร 0-2345-1112   แฟ็กซ์  02-345-1096-99   ภายในวันที่ 10 เมษายน 2560 Email this page

Read More »

ด่วนที่สุด ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาระดมความเห็นเรื่อง “ร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ….”

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ๑. กำหนดการเสวนา ๒. ใบตอบรับเข้าร่วมงานเสวนา เนื่องด้วย คณะกรรมาธิการการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน ร่วมกับคณะกรรมการธุรกิจประมง สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้กำหนดจัดสัมมนาระดมความเห็นเรื่อง “ร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ….” ในวันพุธที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเลอโลตัส ๑ โรงแรม สวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบแนวความสำคัญ หลักการและเนื้อหาสาระของร่างกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ ตลอดจน การร่วมแสดงขอคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ (รายละเอียดกำหนดการดังเอกสารแนบ) ในการนี้ จึงใคร่ขอเรียนเชิญ ท่านหรือผู้แทน โปรดพิจารณาเข้าร่วมงานเสวนาฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว พร้อมทั้ง ยืนยันการเข้าร่วมประชุมกลับมายัง กลุ่มงานธุรกิจเกษตร อาหาร และบริการ  โทรสาร. ๐-๒๖๒๒-๑๐๐๒ …

Read More »