Breaking News
Home / Law & Regulations

Law & Regulations

กฎระเบียบ และ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย

กฎกระทรวงกำหนดจำนวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทำงานฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560

เรื่อง    ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดจำนวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทำงาน และจำนวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้องนำส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 5 ตุลาคม 2560 เอกสารดาวน์โหลด กฎกระทรวงกำหนดจำนวนคนพิการที่่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทำงานฯ (ฉบับที่่ 2) พ.ศ.2560 คู่มือการใช้งาน ระบบรายงานการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงคนพิการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-service) สำหรับสถานประกอบการ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการที่ไม่ได้รับคนพิการเข้าทำงานตามมาตรา 33 และไม่จัดให้สัมปทานฯ ตามมาตรา 35 ให้ส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามมาตรา 34 เป็นรายปี โดยขยายระยะเวลาการส่งเงินเข้ากองทุนฯ ภายในวันที่ 31 มีนาคม ของแต่ละปี (จากเดิมภายใน 31 มกราคม ของแต่ละปี) นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการที่รับคนพิการเข้าทำงานตามมาตรา 33 หรือจัดให้สัมปทานฯ ตามมาตรา 35 แต่ระหว่างปีปฏิบัติไม่ครบตามกำหนด ให้ส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามจำนวนวันที่ไม่ได้ปฏิบัติให้ครบตามกำหนด เว้นแต่ได้มีการดำเนินการภายใน 45 …

Read More »

กรมศุลกากร ปรับเวลาการเข้าร่วม โครงการตรวจสอบการเสียภาษีอากร ให้ผู้ประกอบการ ถึง 31 สิงหาคม 2560

เรื่อง      กรมศุลกากร ปรับเวลาการเข้าร่วม “โครงการตรวจสอบการเสียภาษีอากร”  ให้ผู้ประกอบการ ถึง 31 สิงหาคม 2560 เรียน     สมาชิกสมาคมฯ   สำคัญมาก เอกสารดาวน์โหลด : กรมศุลกากร ปรับเวลาเข้าร่วมโครงการการตรวจสอบภาษี เนื่องด้วยกรมศุลกากร  ได้ปรับเวลาการเข้าร่วม “ โครงการตรวจสอบการเสียภาษีอากร”  ให้ผู้ประกอบการ   ถึง 31 สิงหาคม 2560 กรมศุลกากร  ซึ่งได้ปรับเวลาการเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 ที่จะมีผลบังคับใช้ในเดือนพฤศจิกายน 2560 นี้   โดยที่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการพิจารณาคดีจากกรมศุลกากร โดยการผ่อนผันการปรับ และไม่ต้องเสียเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 1 ต่อเดือนของค่าอากรที่นำมาชำระ  ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบค่ะ จึงเรียนมาเพื่อทราบ Email this page

Read More »

เรื่อง   มาตรการชั่วคราวในการบริการจัดการการทำงานของคนต่างด้าว  (สัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา) (ภายในวันที่ 24 กรกฎาคม 60 – 7 สิงหาคม 2560)

เรียน   สมาชิกสมาคมฯ เรื่อง   มาตรการชั่วคราวในการบริการจัดการการทำงานของคนต่างด้าว  (สัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา) ตามทีได้มีประกาศ พรก. การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560  เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 และมีผลบังคับใช้ 23 มิถุนายน 2560 นั้น และ คสช. ได้มีคำสั่ง เรื่อง มาตรการชั่วคราวเพื่อแก้ไขข้อขัดข้องในการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว  เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 สมาคมฯ ขอแจ้งข้อมูล จากกรมการจัดหางาน  ถึง วิธีการ การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ดังนี้ 1 กรณี ลูกจ้างต่างด้าวมีใบอนุญาตทำงานแต่ผิดนายจ้าง กรณี ลูกจ้างต่างด้าวผ่านการตรวจสัญชาติ และได้รับหนังสือเดินทาง หรือหนังสือรับรองส่วนบุคคล และตีวีซ่าแล้ว แต่ไม่ได้ขออนุญาตทำงานภายใน 15 วัน กรณี ลูกจ้างต่างด้าวไม่มีใบอนุญาตทำงาน …

Read More »

พรบ.ศุลกากร พ.ศ. 2560

เรียน  สมาชิกสมาคมฯ ตามที่กรมศุลกากร ได้ประกาศใช้ พระราชบัญญัติ ศุลกากร พ.ศ. 2560 (ฉบับใหม่ล่าสุด) ซึ่งได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 โดยมี พรบ. ศุลกากร ฉบับเดิมได้ถูกยกเลิก ทั้งหมด 24 ฉบับ   ( พ.ร.บ. พ.ศ. 2469 –  พรบ. พ.ศ. 2557) และให้ใช้บังคับฉบับใหม่ เมื่อพ้นกำหนด 180 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เอกสารดาวน์โหลด : พรบ.ศุลกากร พ.ศ. 2560 พ.ร.บ.ศุลกากร ฉบับใหม่ ได้จัดหมวดหมู่ใหม่ ประกอบกด้วย 9 หมวด หมวดที่ 1   บททั่วไป หมวดที่ 2    การจัดเก็บอากร  แบ่งเป็น …

Read More »

พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา 22 มิถุนายน 2560

เรียน สมาชิกสมาคมฯ  พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560  ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา 22 มิถุนายน 2560  สาระสำคัญเพื่อปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551 และกฎหมายว่าด้วยการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ.2559  โดยรวมกฎหมายทั้ง 2 ฉบับเป็นฉบับเดียว  โดย เพิ่มบทกำหนดโทษให้มีอัตราโทษสูงขึ้น  สามารถ ดาวน์โหลดพระราชกำหนดฯ…… ฝ่ายสนับสนุนนโยบายการค้า สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย เอกสารดาวน์โหลด :  พรก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 บทลงโทษ Email this page

Read More »

ขอนำส่งคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ

เรียน   ท่านสมาชิกสมาคมฯ เรื่อง   คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ เนื่องด้วยสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย ได้รับแจ้งเกี่ยวกับ “ คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ” สมาคมฯ จึงแจ้งมายังสมาชิกสมาคมฯ เพื่อนำไปศึกษา และใช้ประโยชน์ในการทำธุรกิจ   ดังมีรายละเอียดตาม file แนบมาพร้อมนี้ เอกสารดาวน์โหลด : สรุปสาระสำคัญของคำสั่ง คสช. ที่ 21-2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายฯ คสช. ที่ 21-2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ เรียนมาเพื่อราบ ฝายสนับสนุนนโยบายการค้า Email this page

Read More »

กฎหมายแรงงาน

กฎหมายแรงงาน กฎหมายคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 5) 2560 การนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ ประกาศ ณ วันที่  31 ตุลาคม 2559 การขอใบอนุญาต การออกในอนุญาต การต่ออายุในอนุญาต และการกำหนดหลักประกันในการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ ประกาศ ณ 31 ตุลาคม  2560 กำหนดค่าธรรมเนียม การนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ ประกาศ ณ 31 ตุลาคม 2560 กฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ Email this page

Read More »

ประกาศกระทรวงการคลังสำหรับพิกัดศุลกากรฮาร์โมไนซ์อาเซียน (AHTN) ฉบับปี 2017 จำนวน 25 ฉบับ*

เรียน  ท่านสมาชิกสมาคมฯ ด้วยกระทรวงการคลังโดยกรมศุลกากรได้ดำเนินการออกประกาศกระทรวงการคลังเพื่อลดอัตราอากรและยกเว้นอากรภายใต้การนำเข้าทั่วไป และภายใต้ความตกลงการค้าเสรี รวมทั้งความตกลงองค์การการค้าโลก (WTO) และความตกลงอื่นที่เกี่ยวข้อง จำนวน 25 ฉบับ เพื่อการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีของผู้ประกอบการ และให้เป็นไปตามพันธกรณีภายใต้อนุสัญญาระบบฮาร์โมไนซ์ขององค์การศุลกากรโลก และตามพิธีสารว่าด้วยการนำพิกัดอัตราศุลกากรฮาร์โมไนซ์อาเซียน ดังนี้ ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่นำเข้ามาแสดงและจำหน่ายในงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทย ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกำหนดให้ของได้รับยกเว้นจากบทบังคับตามความในมาตรา 10 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากประเทศพัฒนาน้อยที่สุด ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรสำหรับของที่นำเข้ามาในพื้นที่พัฒนาร่วม ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากสาธารณรัฐสิงคโปร์ ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ประกาศกระทรวงการคลัง …

Read More »

เรื่อง ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าขั้นต่ำ (ฉบับที่ 8) เริ่มบังคับใช้ 1 มกราคม 2560

เรื่อง  ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าขั้นต่ำ (ฉบับที่ 8) ให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป รายละเอียดอัตราค่าจ้างแต่ละจังหวัดตามในประกาศฯ Email this page

Read More »

ข้อมูลการบรรยาย เรื่อง “กฎหมาย Trade Facilitation and Trade Enforcement Act of 2015 (TFTEA) ของสหรัฐอเมริกา”

ข้อมูลการบรรยายของ  อธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศ  เกี่ยวกับเรื่อง “กฎหมาย Trade Facilitation and Trade Enforcement Act of 2015 (TFTEA) ของสหรัฐอเมริกา” เป็นกฎหมายห้ามนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ ที่ผลิตโดยแรงงานบังคับ แรงงานที่ผลิตโดยนักโทษและแรงงานขัดหนี้ หมายเหตุ  สามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับ TFTEA สืบค้นเพิ่มเติมได้ที่ https://www.cbp.gov/trade/trade-enforcement/tftea และรายละเอียด Withold Release Order (WROs): https://www.cbp.gov/trade/trade-community/programs-outreach/convict-importations เอกสารดาวน์โหลด : TFTEA PRESENTATION Email this page

Read More »