Breaking News
Home / Law & Regulations

Law & Regulations

กฎระเบียบ และ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย

พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา 22 มิถุนายน 2560

เรียน สมาชิกสมาคมฯ  พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560  ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา 22 มิถุนายน 2560  สาระสำคัญเพื่อปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551 และกฎหมายว่าด้วยการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ.2559  โดยรวมกฎหมายทั้ง 2 ฉบับเป็นฉบับเดียว  โดย เพิ่มบทกำหนดโทษให้มีอัตราโทษสูงขึ้น  สามารถ ดาวน์โหลดพระราชกำหนดฯ…… ฝ่ายสนับสนุนนโยบายการค้า สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย เอกสารดาวน์โหลด :  พรก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 บทลงโทษ Email this page

Read More »

ขอนำส่งคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ

เรียน   ท่านสมาชิกสมาคมฯ เรื่อง   คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ เนื่องด้วยสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย ได้รับแจ้งเกี่ยวกับ “ คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ” สมาคมฯ จึงแจ้งมายังสมาชิกสมาคมฯ เพื่อนำไปศึกษา และใช้ประโยชน์ในการทำธุรกิจ   ดังมีรายละเอียดตาม file แนบมาพร้อมนี้ เอกสารดาวน์โหลด : สรุปสาระสำคัญของคำสั่ง คสช. ที่ 21-2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายฯ คสช. ที่ 21-2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ เรียนมาเพื่อราบ ฝายสนับสนุนนโยบายการค้า Email this page

Read More »

กฎหมายแรงงาน

กฎหมายแรงงาน กฎหมายคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 5) 2560 การนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ ประกาศ ณ วันที่  31 ตุลาคม 2559 การขอใบอนุญาต การออกในอนุญาต การต่ออายุในอนุญาต และการกำหนดหลักประกันในการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ ประกาศ ณ 31 ตุลาคม  2560 กำหนดค่าธรรมเนียม การนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ ประกาศ ณ 31 ตุลาคม 2560 กฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ Email this page

Read More »

ประกาศกระทรวงการคลังสำหรับพิกัดศุลกากรฮาร์โมไนซ์อาเซียน (AHTN) ฉบับปี 2017 จำนวน 25 ฉบับ*

เรียน  ท่านสมาชิกสมาคมฯ ด้วยกระทรวงการคลังโดยกรมศุลกากรได้ดำเนินการออกประกาศกระทรวงการคลังเพื่อลดอัตราอากรและยกเว้นอากรภายใต้การนำเข้าทั่วไป และภายใต้ความตกลงการค้าเสรี รวมทั้งความตกลงองค์การการค้าโลก (WTO) และความตกลงอื่นที่เกี่ยวข้อง จำนวน 25 ฉบับ เพื่อการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีของผู้ประกอบการ และให้เป็นไปตามพันธกรณีภายใต้อนุสัญญาระบบฮาร์โมไนซ์ขององค์การศุลกากรโลก และตามพิธีสารว่าด้วยการนำพิกัดอัตราศุลกากรฮาร์โมไนซ์อาเซียน ดังนี้ ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่นำเข้ามาแสดงและจำหน่ายในงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทย ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกำหนดให้ของได้รับยกเว้นจากบทบังคับตามความในมาตรา 10 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากประเทศพัฒนาน้อยที่สุด ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรสำหรับของที่นำเข้ามาในพื้นที่พัฒนาร่วม ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากสาธารณรัฐสิงคโปร์ ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ประกาศกระทรวงการคลัง …

Read More »

เรื่อง ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าขั้นต่ำ (ฉบับที่ 8) เริ่มบังคับใช้ 1 มกราคม 2560

เรื่อง  ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าขั้นต่ำ (ฉบับที่ 8) ให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป รายละเอียดอัตราค่าจ้างแต่ละจังหวัดตามในประกาศฯ Email this page

Read More »

ข้อมูลการบรรยาย เรื่อง “กฎหมาย Trade Facilitation and Trade Enforcement Act of 2015 (TFTEA) ของสหรัฐอเมริกา”

ข้อมูลการบรรยายของ  อธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศ  เกี่ยวกับเรื่อง “กฎหมาย Trade Facilitation and Trade Enforcement Act of 2015 (TFTEA) ของสหรัฐอเมริกา” เป็นกฎหมายห้ามนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ ที่ผลิตโดยแรงงานบังคับ แรงงานที่ผลิตโดยนักโทษและแรงงานขัดหนี้ หมายเหตุ  สามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับ TFTEA สืบค้นเพิ่มเติมได้ที่ https://www.cbp.gov/trade/trade-enforcement/tftea และรายละเอียด Withold Release Order (WROs): https://www.cbp.gov/trade/trade-community/programs-outreach/convict-importations เอกสารดาวน์โหลด : TFTEA PRESENTATION Email this page

Read More »

ประกาศ BOI ที่ ป.๘- ๒๕๕๙

เรื่อง    ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ ป.8/2559 เรื่อง การเพิ่มช่องทางในการส่งคำร้องขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นหรือลดหย่อนอากรขาเข้าสำหรับ เครื่องจักร วัตถุดิบและวัสดุจำเป็นผ่านระบบ National Single Window เรียน   สมาชิกสมาคมฯ เนื่องด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ได้ออกประกาศ ป.8/2559  เรื่อง “ การเพิ่มช่องทางในการส่งคำร้องขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นหรือลดหย่อนอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักร วัตถุดิบและวัสดุจำเป็นผ่าน ระบบ  National Single Window”   ซึ่งประกาศนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน  2559  ประกาศ ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2559     ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนที่ขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้น หรือลดหย่อนอากรขาเข้าเครื่องจักร วัตถุดิบและวัสดุจำเป็น ที่นำเข้าจากต่างประเทศเพื่อใช้กิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ตาม พ.ร.บ. 2520  (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) สมาคมฯ จึงเรียนมายังท่านสมาชิกเพื่อทราบ เอกสารดาวน์โหลด : ประกาศ BOI ป.8 -2559 Email this …

Read More »

พระราชกำหนดการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. 2559

สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชกำหนดการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. 2559 และบัดนี้ กฎหมายมีผลใช้บังคับแล้ว ในการนี้ เพื่อเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานของสมาชิกทุกท่าน ฝ่ายกฎหมาย หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ขอนำส่งพระราชกำหนดการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. 2559 รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ เอกสารดาวน์โหลด : พระราชกำหนดการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ สรุปสาระสำคัญ พรก.นำคนต่างด้าวมาทำงานฯ 2559 Email this page

Read More »

ตารางสรุปมาตรการส่งเสริมการลงทุนของ BOI

เรียน  สมาชิกสมาคมฯ ตามที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ได้มีมาตรการส่งเสริมการลงทุนในหลายๆมาตรการ   สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย จึงได้จัดทำตารางสรุปหลักเกณฑ์การให้สิทธิประโยชน์ของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ในมาตรการต่างๆเหล่านี้ขึ้น  เพื่อให้สมาชิกได้ง่ายในการนำไปศึกษา และพิจารณาขอใช้สิทธิประโยชน์ตามความเหมาะสมและวัตถุประสงค์ของแต่ละบริษัท  โดยมีมาตรการต่างๆ ดังนี้ มาตรการทั่วไป มาตรการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ มาตรการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์ มาตรการสำหรับ SMEs มาตรการประปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ทั้งนี้ข้อมูล ที่สมาคมฯ สรุปนี้ สมารถศึกษาเพิ่มเติมได้ในประกาศของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในแต่ละฉบับตามที่อ้างถึงในแต่ละมาตรการ  และสมาคมฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับสมาชิกบ้างไม่มากก็น้อย เอกสารดาวน์โหลด : BOI_Measurement Summary  Email this page

Read More »

กระทรวงการคลังได้ประกาศเรื่อง ขยายกำหนดเวลาการยื่นรายการชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลตามประมวลรัษฎากร สำหรับบริษัทที่ได้รับบัตรส่งเสริม BOI

กระทรวงการคลังได้ประกาศ เรื่อง   ขยายกำหนดเวลาการยื่นรายการชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลตามประมวลรัษฎากร —————————————— ตามประกาศ ความว่า โดยที่ได้มีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ซึ่งได้รับการส่งเสริมการลงทุนตาม พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 จำนวนหลายรายและชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลไว้ไม่ถูกต้อง อันเนื่องจากมีโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนมากกว่าหนึ่งโครงการ  แต่มิได้นำรายได้และรายจ่ายของทุกโครงการในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกันมาคำนวณเพื่อให้ได้ยอดกำไรสุทธิ หรือขาดทุนสุทธิของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการการวินิจฉัยภาษีอากร ที่ 38/2552  เรื่อง ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการนำผลขาดทุนของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนไปหักออกจากกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว เพื่อให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มิได้นำรายได้ และรายจ่ายของทุกโครงการในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกันมาคำนวณเพื่อให้ได้ยอดกำไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนอันเนื่องจากการปฏิบัติตามแนววินิจฉัยอันมีความคลาดเคลื่อนจากหน่วยงานราชการอื่นโดยมิได้มีเจตนาที่จะหลีกเลี่ยงการเสียภาษี จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 3  อัฎฐ วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร อนุมัติให้ขยายกำหนดเวลาการยื่นรายการชำระภาษีเงินได้นิติบุคคล และขยายกำหนดเวลาการยื่นคำร้องขอคืนภาษีอากร ตามเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในประกาศดังกล่าวรายละเอียดตาม file แนบ  ประกาศ ณ วันที่ 16  มิถุนายน 2559  ลงนามโดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง โดยสรุปจากนี้ …

Read More »