Breaking News
Home / Outside News and Events / เรียนเชิญ สมาชิกที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา

เรียนเชิญ สมาชิกที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา

Land & Houses ร่วมกับ Associate Dean Raj Chellaraj จาก Stanford School of Business

ต้องการที่จะสำรวจความเป็นไปได้ในการเปิดสอนหลักสูตร Stanford SEED hub สำหรับภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ที่กรุงเทพฯ หรือ

Stanford Institute for Innovation in Developing Economic สำหรับธุรกิจ SMEs

โดยปัจจุบันหลักสูตรดังกล่าวเปิดสอนแล้วที่ Kenya สำหรับภูมิภาค แอฟริกาตะวันออก และที่ Ghana สำหรับแอฟริกาตะวันตก

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.gsb.stanford.edu/seed

ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรรวมถึงข้อมูลของ SMEs ของประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ในวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2559 ณ สำนักงานใหญ่ Land & Houses ชั้น 37 อาคาร Q House ลุมพินี ถนนสาทร กรุงเทพ

ท่านที่สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/forms/sYkmOHfT7jIVOoIn1

gsbstanford

Check Also

กฎกระทรวงกำหนดจำนวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทำงานฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560

เรื่อง    ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดจำนวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทำงาน และจำนวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้องนำส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 5 ตุลาคม 2560 เอกสารดาวน์โหลด กฎกระทรวงกำหนดจำนวนคนพิการที่่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทำงานฯ (ฉบับที่่ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *