Breaking News
Home / Outside News and Events / เชิญเข้าร่วมงานสัมมนาเผยแผร่ผลงานวิจัยประจำปี 2559 itd

เชิญเข้าร่วมงานสัมมนาเผยแผร่ผลงานวิจัยประจำปี 2559 itd

pr1

ขออนุญาตนำส่งไฟล์รายละเอียดเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาเผยแผร่ผลงานวิจัยประจำปี 2559 ของ itd ดังนี้

1.กำหนดการงานสัมมนา 4 วัน   จำนวน 4 แผ่น

2.แบบตอบรับเข้าร่วมงานสัมมนา จำนวน 1 แผ่น

เอกสารดาวน์โหลด :

1.กำหนดการสัมมนาวิจัย itd ปี 59_ASEAN & China E-com. (1 ก.ย. 59)

2.กำหนดการสัมมนาวิจัย itd ปี 59_ภาคบริการ & นวัตกรรม (2 ก.ย. 59)

3.กำหนดการสัมมนาวิจัย itd ปี 59_IPFSD & GMS (5 ก.ย. 59)

4.กำหนดการสัมมนาวิจัย itd ปี 59_BRICS (6 ก.ย. 59)

แบบตอบรับร่วมสัมมนาวิจัย itd ปี 59_รวม

Check Also

เชิญร่วมงาน Thailand Overseas Investment Forum 2017

เรียน     ผู้ประกอบที่สนใจลงทุนในต่างประเทศ    เอกสารแนบ    1. กำหนดการ      2. จดหมายเชิญ ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(BOI) กำหนดจัดงาน Thailand Overseas Investment …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *