Breaking News
Home / Law & Regulations / พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา 22 มิถุนายน 2560

พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา 22 มิถุนายน 2560

เรียน สมาชิกสมาคมฯ

 พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560  ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา 22 มิถุนายน 2560  สาระสำคัญเพื่อปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551 และกฎหมายว่าด้วยการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ.2559  โดยรวมกฎหมายทั้ง 2 ฉบับเป็นฉบับเดียว  โดย เพิ่มบทกำหนดโทษให้มีอัตราโทษสูงขึ้น 

สามารถ ดาวน์โหลดพระราชกำหนดฯ……

ฝ่ายสนับสนุนนโยบายการค้า

สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย

เอกสารดาวน์โหลด : 

Check Also

กรมศุลกากร ปรับเวลาการเข้าร่วม โครงการตรวจสอบการเสียภาษีอากร ให้ผู้ประกอบการ ถึง 31 สิงหาคม 2560

เรื่อง      กรมศุลกากร ปรับเวลาการเข้าร่วม “โครงการตรวจสอบการเสียภาษีอากร”  ให้ผู้ประกอบการ ถึง 31 สิงหาคม 2560 เรียน     สมาชิกสมาคมฯ   สำคัญมาก เอกสารดาวน์โหลด : กรมศุลกากร ปรับเวลาเข้าร่วมโครงการการตรวจสอบภาษี …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *