Breaking News
Home / Outside News and Events / มาตรการการช่วยเหลือน้ำท่วม

มาตรการการช่วยเหลือน้ำท่วม

ตามที่เกิดอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ได้เกิดความเสียหายให้กับประชาชนและภาคธุรกิจเป็นจำนวนมาก ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้ออกมาตรการต่างๆ เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ และจูงใจให้มีการบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

ฝ่ายบริหารจัดการข้อมูลและองค์ความรู้ จีงรวบรวมมาตรการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) นำเรียนมายังท่าน  ทั้งนี้หากมีข้อมูลประโยชน์เพิ่มเติม จะนำส่งเป็นระยะต่อไป

เอกสารดาวน์โหลดมาตรการช่วยเหลือน้ำท่วมภาคใต้

Check Also

งานสัมมนา”Understanding Wool & Wool Blend wortsed yarn and its application” 24 ม.ค.61 ณ สถาบันฯสิ่งทอ.

งานสัมมนา”Understanding Wool & Wool Blend worsted yarn and its application” วันพุธที่ 24 มกราคม 2561 เวลา …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *