Breaking News
Home / Outside News and Events / ฟรี!! ขอเชิญร่วมงานสัมมนา เรื่อง “การยกระดับศักยภาพการแข่งขันสู่ประเทศเพื่อนบ้าน กรณีเมียนมา และ สปป.ลาว ”

ฟรี!! ขอเชิญร่วมงานสัมมนา เรื่อง “การยกระดับศักยภาพการแข่งขันสู่ประเทศเพื่อนบ้าน กรณีเมียนมา และ สปป.ลาว ”

ขอเชิญร่วมงานสัมมนา เรื่อง  “การยกระดับศักยภาพการแข่งขันสู่ประเทศเพื่อนบ้าน กรณีเมียนมา และ สปป.ลาว ” ในวันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 3201 อาคารบรรเจิด ชลวิจารณ์ ชั้น 2 สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้   2 กุมภาพันธ์ 2560  (รายละเอียดดังแนบ)

ท่านใดสนใจ สามารถสมัคร หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานโครงสร้างเศรษฐกิจ 2  สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โทร 02-018-6888 ต่อ  3970 (คุณชาลินี) หรือ ต่อ  2750 (คุณจีรพัฒน์) Email: chalinee.ra@thaichamber.org , chirapat.tcc@gmail.com

เอกสารดาวน์โหลด :

Check Also

กฎกระทรวงกำหนดจำนวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทำงานฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560

เรื่อง    ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดจำนวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทำงาน และจำนวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้องนำส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 5 ตุลาคม 2560 เอกสารดาวน์โหลด กฎกระทรวงกำหนดจำนวนคนพิการที่่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทำงานฯ (ฉบับที่่ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *