Breaking News
Home / Law & Regulations / พระราชกำหนดการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. 2559

พระราชกำหนดการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. 2559

สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชกำหนดการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. 2559 และบัดนี้ กฎหมายมีผลใช้บังคับแล้ว

ในการนี้ เพื่อเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานของสมาชิกทุกท่าน ฝ่ายกฎหมาย หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ขอนำส่งพระราชกำหนดการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. 2559 รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ

เอกสารดาวน์โหลด :

Check Also

ร่าง พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. …….

ร่าง พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ……. โครงสร้างของร่างพระราชกำหนด มีดังนี้ (1) การกำหนดให้มีการยกเลิกกฎหมายที่บังคับใช้ ดังนี้ (ก) พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 (ข) พระราชกำหนดการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *