Breaking News
Home / Outside News and Events / ประชาสัมพันธ์ สัมมนาหลักสูตร Business Successor Program “การสร้างผู้สืบทอดธุรกิจครอบครัวอย่างมืออาชีพ”

ประชาสัมพันธ์ สัมมนาหลักสูตร Business Successor Program “การสร้างผู้สืบทอดธุรกิจครอบครัวอย่างมืออาชีพ”

สัมมนาหลักสูตร Business Successor Program “การสร้างผู้สืบทอดธุรกิจครอบครัวอย่างมืออาชีพ” วันศุกร์ที่ 30 กันยายน – วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 – 17.00 น. มาเพื่อโปรดทราบ (การสัมมนาครั้งนี้มีค่าใช้จ่าย)

poster12_9

สำหรับท่านทีสามารถสอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ศึกษาธุรกิจครอบครัว มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โทร.02-697-6351-2 และ โทร. 096-234-6470 คุณฐิติมา, 096-234-6743 คุณโชติกา

เอกสารดาวน์โหลด : 

Check Also

กฎกระทรวงกำหนดจำนวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทำงานฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560

เรื่อง    ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดจำนวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทำงาน และจำนวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้องนำส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 5 ตุลาคม 2560 เอกสารดาวน์โหลด กฎกระทรวงกำหนดจำนวนคนพิการที่่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทำงานฯ (ฉบับที่่ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *