Breaking News
Home / Law & Regulations / ประชาสัมพันธ์ศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว ในเขตกรุงเทพฯ

ประชาสัมพันธ์ศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว ในเขตกรุงเทพฯ

เรียน สมาชิกสมาคมฯ

ด่วนมาก ศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว จะเปิดเพียง 24 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม 2560 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

ด้วยกระทรวงแรงงาน ได้เปิดศูนย์แจ้งการทำงานของคนต่างด้าว ในเขตพื้นที่ กรุงเทพฯ จำนวน 11 ศูนย์

สำหรับเอกสารที่ต้องเตรียมไป มีดังนี้

  1. แบบคำขอจ้างคนต่างด้าว : สามารถดาวโหลดที่เว็บไซด์ doe.go.th  หรือ  www.doe.go.th/alien หรือรับที่ศูนย์ทั้ง 11 ศูนย์
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนายจ้าง
  3. สำเนาหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล เฉพาะหน้าแรก (กรณีนายจ้างเป็นนิติบุคคล)
  4. รูปถ่ายลูกจ้างต่างด้าว ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
  5. เอกสารหลักฐานแสดงตนของคนต่างด้าว (ถ้ามี)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน กรมการจัดหางาน โทร 1694

Check Also

กรมศุลกากร ปรับเวลาการเข้าร่วม โครงการตรวจสอบการเสียภาษีอากร ให้ผู้ประกอบการ ถึง 31 สิงหาคม 2560

เรื่อง      กรมศุลกากร ปรับเวลาการเข้าร่วม “โครงการตรวจสอบการเสียภาษีอากร”  ให้ผู้ประกอบการ ถึง 31 สิงหาคม 2560 เรียน     สมาชิกสมาคมฯ   สำคัญมาก เอกสารดาวน์โหลด : กรมศุลกากร ปรับเวลาเข้าร่วมโครงการการตรวจสอบภาษี …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *