Breaking News
Home / Law & Regulations / ประกาศBOI ที่ 2-2558 ส่งเสริมการลงทุนเขตเศรษฐกิจ จ.ตาก

Check Also

ร่าง พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. …….

ร่าง พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ……. โครงสร้างของร่างพระราชกำหนด มีดังนี้ (1) การกำหนดให้มีการยกเลิกกฎหมายที่บังคับใช้ ดังนี้ (ก) พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 (ข) พระราชกำหนดการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *