Breaking News
Home / Outside News and Events / ด่วนที่สุด!!! ขอเชิญร่วมเดินทางไปสำรวจโอกาศและลู่ทางการลงทุนในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

ด่วนที่สุด!!! ขอเชิญร่วมเดินทางไปสำรวจโอกาศและลู่ทางการลงทุนในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

%e0%b8%94%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1

ดาวโหลดเอกสาร

  1. กำหนดการดำเนินทาง
  2. แบบตอบรับการเดินทางและค่าใช้จ่าย

Check Also

กรมศุลกากร ปรับเวลาการเข้าร่วม โครงการตรวจสอบการเสียภาษีอากร ให้ผู้ประกอบการ ถึง 31 สิงหาคม 2560

เรื่อง      กรมศุลกากร ปรับเวลาการเข้าร่วม “โครงการตรวจสอบการเสียภาษีอากร”  ให้ผู้ประกอบการ ถึง 31 สิงหาคม 2560 เรียน     สมาชิกสมาคมฯ   สำคัญมาก เอกสารดาวน์โหลด : กรมศุลกากร ปรับเวลาเข้าร่วมโครงการการตรวจสอบภาษี …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *