Breaking News
Home / Outside News and Events / จัดส่งรายงานข่าวเด่นความเคลื่อนไหวในตลาดต่างประเทศ

จัดส่งรายงานข่าวเด่นความเคลื่อนไหวในตลาดต่างประเทศ

ด้วยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ขอจัดส่งรายงานข่าวเด่นความเคลื่อนไหวในตลาดต่างประเทศ ที่ได้รับแจ้งจาก สํานักส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ประจำเดือนพฤษภาคม 2559 ดังมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

Check Also

กฎกระทรวงกำหนดจำนวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทำงานฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560

เรื่อง    ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดจำนวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทำงาน และจำนวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้องนำส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 5 ตุลาคม 2560 เอกสารดาวน์โหลด กฎกระทรวงกำหนดจำนวนคนพิการที่่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทำงานฯ (ฉบับที่่ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *