Breaking News
Home / Outside News and Events / งานสัมมนา FAMILY BUSINESS : 100 ปี ตีให้แตก ตอน : เปิด (ใจ) ก่อน ปิด (กิจการ)

งานสัมมนา FAMILY BUSINESS : 100 ปี ตีให้แตก ตอน : เปิด (ใจ) ก่อน ปิด (กิจการ)

งานสัมมนา FAMILY BUSINESS : 100 ปี ตีให้แตก ตอน:เปิด (ใจ) ก่อน ปิด (กิจการ)

“เรียนรู้-แลกเปลี่ยน เทคนิคการบริหารธุรกิจครอบครัวให้เติบโตและยั่งยืน จากผู้มีความรู้และประสบการณ์ตรงในการสืบทอดธุรกิจครอบครัว”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมอุตสาหกรรมฟอกย้อมพิมพ์และตกแต่งสิ่งทอไทย   02-129-3965-66 , 081-810-2420 (คุณดลนภา)

เอกสารดาวน์โหลด :

  1. จดหมายเรียนเชิญ_TGMA
  2. ใบตอบรับและกำหนดการ
  3. แผนที่ศูนย์สิริกิตติ์ฯ

Family Business

 

Check Also

กฎกระทรวงกำหนดจำนวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทำงานฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560

เรื่อง    ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดจำนวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทำงาน และจำนวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้องนำส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 5 ตุลาคม 2560 เอกสารดาวน์โหลด กฎกระทรวงกำหนดจำนวนคนพิการที่่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทำงานฯ (ฉบับที่่ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *