Breaking News
Home / Outside News and Events / งานสัมมนา Cluster Day วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2560 เวลา 12.30 – 16.30 น. ณ ห้องเจ้าพระยาบอลลูม โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค

งานสัมมนา Cluster Day วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2560 เวลา 12.30 – 16.30 น. ณ ห้องเจ้าพระยาบอลลูม โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค

งานสัมมนา Cluster Day วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2560 เวลา 12.30 – 16.30 น.

ณ ห้องเจ้าพระยาบอลลูม โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-345-1179

Check Also

กรมศุลกากร ปรับเวลาการเข้าร่วม โครงการตรวจสอบการเสียภาษีอากร ให้ผู้ประกอบการ ถึง 31 สิงหาคม 2560

เรื่อง      กรมศุลกากร ปรับเวลาการเข้าร่วม “โครงการตรวจสอบการเสียภาษีอากร”  ให้ผู้ประกอบการ ถึง 31 สิงหาคม 2560 เรียน     สมาชิกสมาคมฯ   สำคัญมาก เอกสารดาวน์โหลด : กรมศุลกากร ปรับเวลาเข้าร่วมโครงการการตรวจสอบภาษี …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *