Breaking News
Home / Law & Regulations / ข้อมูลการบรรยาย เรื่อง “กฎหมาย Trade Facilitation and Trade Enforcement Act of 2015 (TFTEA) ของสหรัฐอเมริกา”

ข้อมูลการบรรยาย เรื่อง “กฎหมาย Trade Facilitation and Trade Enforcement Act of 2015 (TFTEA) ของสหรัฐอเมริกา”

ข้อมูลการบรรยายของ  อธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศ  เกี่ยวกับเรื่อง “กฎหมาย Trade Facilitation and Trade Enforcement Act of 2015 (TFTEA) ของสหรัฐอเมริกา เป็นกฎหมายห้ามนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ ที่ผลิตโดยแรงงานบังคับ แรงงานที่ผลิตโดยนักโทษและแรงงานขัดหนี้

หมายเหตุ  สามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับ TFTEA สืบค้นเพิ่มเติมได้ที่ https://www.cbp.gov/trade/trade-enforcement/tftea

และรายละเอียด Withold Release Order (WROs): https://www.cbp.gov/trade/trade-community/programs-outreach/convict-importations

เอกสารดาวน์โหลด : TFTEA PRESENTATION

Check Also

ประกาศกระทรวงการคลังสำหรับพิกัดศุลกากรฮาร์โมไนซ์อาเซียน (AHTN) ฉบับปี 2017 จำนวน 25 ฉบับ*

เรียน  ท่านสมาชิกสมาคมฯ ด้วยกระทรวงการคลังโดยกรมศุลกากรได้ดำเนินการออกประกาศกระทรวงการคลังเพื่อลดอัตราอากรและยกเว้นอากรภายใต้การนำเข้าทั่วไป และภายใต้ความตกลงการค้าเสรี รวมทั้งความตกลงองค์การการค้าโลก (WTO) และความตกลงอื่นที่เกี่ยวข้อง จำนวน 25 ฉบับ เพื่อการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีของผู้ประกอบการ และให้เป็นไปตามพันธกรณีภายใต้อนุสัญญาระบบฮาร์โมไนซ์ขององค์การศุลกากรโลก และตามพิธีสารว่าด้วยการนำพิกัดอัตราศุลกากรฮาร์โมไนซ์อาเซียน ดังนี้ ประกาศกระทรวงการคลัง …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *