Breaking News
Home / Outside News and Events / ขอเรียนเชิญให้เกียรติเข้าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 สถาบันรหัสสากล

Check Also

ขอเชิญร่วมงาน Board of Trade of Thailand : CEO Talk ในหัวข้อ A case study talk on Corporate Governance by Mr. Michael Woodford, MBE

ด้วย คุณกฤษฎา เปี่ยมพงศ์สานต์ ที่ปรึกษา หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และประธานคณะกรรมการเจรจาความตกลงการค้าระหว่างประเทศ มีกำหนดจัดงาน  Board of Trade of Thailand : CEO Talk ในหัวข้อ A …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *