Breaking News
Home / Outside News and Events / ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา “Central Coastal Viet Nam: Potential and Opportunities for Thai Investors”

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา “Central Coastal Viet Nam: Potential and Opportunities for Thai Investors”

เรียน     ท่านผู้ประกอบการ

เอกสารดาวน์โหลด :

ด้วยสำนักงานการค้าเวียดนามประจำประเทศไทย (Vietnam Trade Office) มีกำหนดจัดการสัมมนาในหัวข้อ “Central Coastal Viet Nam: Potential and Opportunities for Thai Investors”

ในวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 ระหว่างเวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้อง Lotus 5-7 โรงแรม เซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเชิงนโยบาย กฎระเบียบ และแนวทางในการเข้าไปลงทุนทางจังหวัดชายฝั่งทะเลภาคกลางของเวียดนามแก่ภาคเอกชนไทยที่มีความสนใจ ดังมีกำหนดการสัมมนาตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ท่านที่สนใจกรุณาแจ้งเข้าร่วมงานสัมมนาตามแบบฟอร์มลงทะเบียนที่อีเมล์ hieu.pt989@gmail.com  ภายในวันที่ 3 ตุลาคม 2560 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Mr. Pham Trung Hieu โทร 093-641-5789

Check Also

กฎกระทรวงกำหนดจำนวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทำงานฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560

เรื่อง    ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดจำนวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทำงาน และจำนวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้องนำส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 5 ตุลาคม 2560 เอกสารดาวน์โหลด กฎกระทรวงกำหนดจำนวนคนพิการที่่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทำงานฯ (ฉบับที่่ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *