Breaking News
Home / Outside News and Events / ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Strong/Regular Level)

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Strong/Regular Level)

ด้วย สถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต (SMI) และสถาบันวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม (สวน.) สภาอุตสาหกรรมฯ มีแนวทางในการสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ในภาคการผลิต ที่พร้อมจะพัฒนาธุรกิจให้เติบโต  โดยการสร้างธุรกิจให้อยู่รอดอย่างมั่นคงและยั่งยืน   ซึ่งสายงานฯอุตสาหกรรม พิจารณาเห็นว่า โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Strong/Regular Level) ปี 2560 เป็นโครงการที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพความแข็งแกร่งให้ธุรกิจ SME ในด้านต่าง ๆ   อาทิ

  • ด้านการลดต้นทุนปรับปรุงกระบวนการผลิต
  • การเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาสู่อุตสาหกรรม 4.0
  • การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ง่ายต่อการขนส่ง และเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์เป็นต้น

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ SME ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการปรึกษาเชิงลึก 3 man day มีโอกาสได้รับสิทธิประโยชน์จากโครงการฯ อาทิ การได้รับสิทธิเข้าร่วมโครงการกองทุนพัฒนา SME  20,000 ล้าน และในกรณีที่ผู้ประกอบการได้รับการประเมินว่ามีความพร้อมปรับเปลี่ยนเข้าสู่ระบบ Industry 4.0 ทางสถาบันวิจัยฯ จะดำเนินการ Matching โครงการต่างๆที่ได้รับทุนสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ อีกด้วย (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)

ในการนี้  สภาอุตสาหกรรมฯ จึงขอเรียนมายังท่าน เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมาชิกกลุ่มฯ สมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว  ทั้งนี้ สมาชิกที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่ http://www.smestrong.rmutt.ac.th/register_fti.php  พร้อมทั้ง แจ้งรายชื่อบริษัทไปยังเจ้าหน้าที่ประสานงานกลุ่มฯ ของท่าน  ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เพื่อรวบรวมจำนวนสมาชิกที่เข้าร่วมในส่วนของกลุ่มฯ ด้วย  จักขอบคุณยิ่ง

 

ขอแสดงความนับถือ

(นางอังศนา  ชีวะดุษฎี)

ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม

 

Check Also

กรมศุลกากร ปรับเวลาการเข้าร่วม โครงการตรวจสอบการเสียภาษีอากร ให้ผู้ประกอบการ ถึง 31 สิงหาคม 2560

เรื่อง      กรมศุลกากร ปรับเวลาการเข้าร่วม “โครงการตรวจสอบการเสียภาษีอากร”  ให้ผู้ประกอบการ ถึง 31 สิงหาคม 2560 เรียน     สมาชิกสมาคมฯ   สำคัญมาก เอกสารดาวน์โหลด : กรมศุลกากร ปรับเวลาเข้าร่วมโครงการการตรวจสอบภาษี …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *