Breaking News
Home / Outside News and Events / ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ไปยังสมาชิก @Dec 23, 2016

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ไปยังสมาชิก @Dec 23, 2016

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับ สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผู้ส่งออก)

กำหนดจัดสัมมนาหัวข้อ “ทิศทางเศรษฐกิจโลกและการค้าระหว่างประเทศของไทย ปี 2560” ในวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องบอลรูม โรงแรมเรเนซองส์ (ราชประสงค์) กรุงเทพฯ

โดยได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ หรือผู้แทน กล่าวปาฐกถาพิเศษ และร่วมรับฟังการเสวนาหัวข้อ “การเปลี่ยนแปลงบริบทสำคัญของเศรษฐกิจโลกในปี 2560 ผลกระทบและการปรับตัวของประเทศไทย” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย และสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย 

ดังมีรายละเอียดตามไฟล์แนบ

PR Bouchure_23-12-2016_V.2

Check Also

งานสัมมนา”Understanding Wool & Wool Blend wortsed yarn and its application” 24 ม.ค.61 ณ สถาบันฯสิ่งทอ.

งานสัมมนา”Understanding Wool & Wool Blend worsted yarn and its application” วันพุธที่ 24 มกราคม 2561 เวลา …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *