Breaking News
Home / Outside News and Events / ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ไปยังสมาชิก @Dec 23, 2016

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ไปยังสมาชิก @Dec 23, 2016

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับ สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผู้ส่งออก)

กำหนดจัดสัมมนาหัวข้อ “ทิศทางเศรษฐกิจโลกและการค้าระหว่างประเทศของไทย ปี 2560” ในวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องบอลรูม โรงแรมเรเนซองส์ (ราชประสงค์) กรุงเทพฯ

โดยได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ หรือผู้แทน กล่าวปาฐกถาพิเศษ และร่วมรับฟังการเสวนาหัวข้อ “การเปลี่ยนแปลงบริบทสำคัญของเศรษฐกิจโลกในปี 2560 ผลกระทบและการปรับตัวของประเทศไทย” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย และสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย 

ดังมีรายละเอียดตามไฟล์แนบ

PR Bouchure_23-12-2016_V.2

Check Also

กฎกระทรวงกำหนดจำนวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทำงานฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560

เรื่อง    ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดจำนวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทำงาน และจำนวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้องนำส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 5 ตุลาคม 2560 เอกสารดาวน์โหลด กฎกระทรวงกำหนดจำนวนคนพิการที่่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทำงานฯ (ฉบับที่่ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *