Breaking News
Home / Outside News and Events / ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม ASENA-India Expo and Forum ระหว่างวันที่ 2-5 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม ASENA-India Expo and Forum ระหว่างวันที่ 2-5 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

เรียน สมาชิกหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ด้วย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้รับแจ้งจาก กระทรวงพาณิชย์ ว่ามีกำหนดจัดกิจกรรม ASEAN-India Expo and Forum ระหว่างวันที่ 2-5 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ประยุทธ์ จันทร์โอชา เข้าร่วมพิธิเปิดงานในวันที่ 3 สิงหาคม 2560 ด้วยนั้น

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย สัมมนาทางวิชาการ สร้างเครือข่ายทางการค้าระหว่างประเทศ การเจรจาจับคู่ธุรกิจ พร้อมทั้งเยี่ยมชม บูธแสดงสินค้าจากบริษัทชั้นนำของประเทศไทย อาเซียน และอินเดีย ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น  

ในการนี้ ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญท่านพิจารณาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ทั้งนี้ ขอความกรุณา กรอกใบสมัครลงใน http://aseanindia.eventthai.com/accounts/login/AIEF/VISITOR ด้วยจะเป็นพระคุณยิ่ง

เอกสารดาวน์โหลด : 14986_Fact Sheet17

Check Also

กฎกระทรวงกำหนดจำนวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทำงานฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560

เรื่อง    ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดจำนวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทำงาน และจำนวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้องนำส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 5 ตุลาคม 2560 เอกสารดาวน์โหลด กฎกระทรวงกำหนดจำนวนคนพิการที่่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทำงานฯ (ฉบับที่่ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *