Breaking News
Home / Outside News and Events / ขอเชิญสัมมนาหัวข้อ 4.0 ไปได้แต่ไม่ไกล ถ้าไม่ใช้ ERP โปรแกรมสนับสนุนการพัมนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ITAP

Check Also

ขอเชิญร่วมฟังปาฐกถาพิเศษ ในพิธีประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2560

หอการค้าไทย ขอเชิญร่วมฟังปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ศาสตร์พระราชา นำพาไทยเท่” โดย ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ในพิธีประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2560 วันจันทร์ที่ 18 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *