Breaking News
Home / Outside News and Events / ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งาน Sri Lanka Investment & Business Conclave 2017

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งาน Sri Lanka Investment & Business Conclave 2017

สำนักพัฒนาตลาดธุรกิจไทยในต่างประเทศ 1 ขอส่งหนังสือที่ พณ 0909.4/35 ลงวันที่ 6 มกราคม 2560 เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่มงาน Sri Lanka Investment & Business Conclaves 2017 และประชาสัมพันธ์ไปยังสมาชิกของท่าน รายละเอียดตามไฟล์แนบ

เอกสารดาวน์โหลด

Check Also

กฎกระทรวงกำหนดจำนวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทำงานฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560

เรื่อง    ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดจำนวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทำงาน และจำนวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้องนำส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 5 ตุลาคม 2560 เอกสารดาวน์โหลด กฎกระทรวงกำหนดจำนวนคนพิการที่่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทำงานฯ (ฉบับที่่ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *