Breaking News
Home / Outside News and Events / ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งาน Sri Lanka Investment & Business Conclave 2017

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งาน Sri Lanka Investment & Business Conclave 2017

สำนักพัฒนาตลาดธุรกิจไทยในต่างประเทศ 1 ขอส่งหนังสือที่ พณ 0909.4/35 ลงวันที่ 6 มกราคม 2560 เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่มงาน Sri Lanka Investment & Business Conclaves 2017 และประชาสัมพันธ์ไปยังสมาชิกของท่าน รายละเอียดตามไฟล์แนบ

เอกสารดาวน์โหลด

Check Also

กรมศุลกากร ปรับเวลาการเข้าร่วม โครงการตรวจสอบการเสียภาษีอากร ให้ผู้ประกอบการ ถึง 31 สิงหาคม 2560

เรื่อง      กรมศุลกากร ปรับเวลาการเข้าร่วม “โครงการตรวจสอบการเสียภาษีอากร”  ให้ผู้ประกอบการ ถึง 31 สิงหาคม 2560 เรียน     สมาชิกสมาคมฯ   สำคัญมาก เอกสารดาวน์โหลด : กรมศุลกากร ปรับเวลาเข้าร่วมโครงการการตรวจสอบภาษี …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *