Breaking News
Home / Outside News and Events / การสมัครขอรับทุนการศึกษา Young Leaders’ Program (YLP) ของรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปี 2560

การสมัครขอรับทุนการศึกษา Young Leaders’ Program (YLP) ของรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปี 2560

ขอนำส่ง หนังสือขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการสมัครขอรับทุนการศึกษา Young Leaders’ Program (YLP) ของรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปี 2560 พร้อมกับรายละเอียดทุนดังกล่าว มาตามแนบครับ ทั้งนี้ ได้จัดส่งเอกสารฉบับจริงไปที่สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยแล้วครับขอนำส่ง หนังสือขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการสมัครขอรับทุนการศึกษา Young Leaders’ Program (YLP) ของรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปี 2560 พร้อมกับรายละเอียดทุนดังกล่าว

เอกสารดาวน์โหลด : ข้อมูลการสมัครขอรับทุนการศึกษา Young Leaders’ Program (YLP) Student

Check Also

กฎกระทรวงกำหนดจำนวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทำงานฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560

เรื่อง    ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดจำนวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทำงาน และจำนวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้องนำส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 5 ตุลาคม 2560 เอกสารดาวน์โหลด กฎกระทรวงกำหนดจำนวนคนพิการที่่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทำงานฯ (ฉบับที่่ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *